Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Sitemap

 • Onthaal
 • Over ons : De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit, ...
  • Over ons - Makkelijk te lezen
  • Opdracht : In het oprichtings-KB van 10 november 1967 wordt de missie van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) als volgt geformuleerd: het bevorderen van een algemeen samenhangend beleid en een doelmatige samenwerking tussen de verschillende betrokken ministeriële departementen en het privé-initiatief.
  • Historiek : De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), oorspronkelijk Hoge Raad voor Gehandicapten genoemd, werd opgericht bij Koninklijk Besluit (KB van 10 november 1967). DE NHRPH bestond oorspronkelijk uit 24 leden, waarvan 8 hoofdzakelijk de betrokken ministeriële departementen vertegenwoordigden.
  • Leden van de NHRPH : De Nationale Hoge raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) telt 20 leden. De leden worden op voordracht van de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar.
  • Interne organisatie : De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap telt verschillende organen:
   • De Plenaire Vergadering : De Plenaire Vergadering is de vergadering van alle leden van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).
   • Bureau : Het Bureau heeft als taak de werkzaamheden van de NHRPH voor te bereiden en te coördineren. Op het Bureau worden de belangrijkste thema's overlopen en de agenda opgesteld voor de volgende Plenaire Vergadering.
   • Secretariaat : Het Secretariaat zorgt voor het voorbereidende werk voor de vergaderingen, de verspreiding van documenten, de praktische organisatie, de opvolging van de correspondentie, het opstellen van vergaderverslagen, adviezen, positienota's en jaarverslagen.
  • Wie is bevoegd? : De materie van de handicap is in België erg versnipperd. Al naargelang het deelaspect is het federale, het gemeenschaps- of gewestniveau of Europa bevoegd.
  • Partners : De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) beschouwt als "partner" iedere organisatie of structuur waarmee geregelde werkrelaties worden onderhouden. Natuurlijk kan de wijze van samenwerken nogal verschillen volgens het type van partnerschap.
   • Belgian Disability Forum : Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die 18 organisaties verenigt die personen met een handicap vertegenwoordigen in België.
   • Unia : Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie, waakt over de eerbiediging van mensenrechten en bevordert gelijke kansen in België. Unia streeft naar een inclusieve en gelijke participatie van iedereen in alle maatschappelijke domeinen.
 • Memoranda en Positienota's : Wanneer er verkiezingen zijn, richt de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap zich vooraf tot de politieke partijen en nadien tot de informateur en de formateur van de federale regering om hun aandacht te vestigen op de belangrijkste hefbomen die gerealiseerd dienen te worden om zo snel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van personen met een handicap.
  • Verkiezingen : Participatie in het politieke en/of openbare leven op gemeentelijk, gewestelijk of landelijk niveau is een grondrecht voor iedere burger. De uitoefening ervan is verankerd in een reeks internationale en nationale teksten. De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) geeft  in zijn positienota een niet-uitputtende lijst van aandachtspunten en maatregelen met het oog op een volledige gelijkwaardigheid van alle burgers wat de uitoefening van hun politieke rechten betreft.
  • Mantelzorgers : Een werkgroep van de NHRPH heeft het mantelzorgstatuut geconcretiseerd met de hulp van Aidants proches asbl en Steunpunt Mantelzorg. De NHRPH heeft in kaart gebracht welke begeleidings- en sociale beschermingsmaatregelen nodig zijn opdat mantelzorgers hun ondersteunende taken waardig kunnen uitvoeren.
  • Toegankelijkheid : De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) vindt het vanzelfsprekend dat personen met een handicap recht hebben op toegang tot alle goederen en diensten. In alle omstandigheden moeten zij en ook hun omgeving toegang kunnen hebben tot kwalitatief hoogstaande en betaalbare goederen en diensten. De reglementering inzake de toegankelijkheid van de publieke ruimte en de redelijke aanpassingen bestaat al. Ze moet wel toegepast en gecontroleerd worden. Wanneer ze niet nageleefd wordt, dient er bestraft te worden.
   • Positienota
   • Luchthaven : Voor zijn vluchten valtBrussels Airport Company (BAC) onder de federale bevoegdheid. Toen de Europese richtlijn EU1107 van kracht werd, nam de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) die gelegenheid te baat om vanaf dan deel te nemen aan de door BAC opgerichte werkgroep PBM (personen met een beperkte mobiliteit).
   • NMBS : De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) ijvert er al langer voor dat de NMBS haar netwerk en dienstverlening toegankelijk maakt.
  • Mensenrechten
  • Tewerkstelling : In het gefederaliseerde België heeft de federale Staat nog slechts geringe bevoegdheden op het vlak van tewerkstelling. Toch is een job een zeer belangrijke factor voor integratie. Bovendien is er de link tussen tewerkstelling en inkomen. Daarom adviseert de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) nog regelmatig over dit thema, in samenspraak met de representatieve organisaties van de personen met een handicap die bevoegd zijn voor de regionale bestuursniveaus.
  • Internering : De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) legt in zijn positienota de basisprincipes en de fundamentele waarden die hij voorstaat inzake internering uit.
  • Levensstandaard
   • Positienota
   • Tegemoetkomingen : De opvolging van de wetgeving over de tegemoetkomingen voor personen met een handicap is de kerntaak van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH). Telkens wanneer de wetgeving over de tegemoetkomingsstelsels gewijzigd wordt, brengt de NHRPH daarover advies uit bij de Staatssecretaris.
    • IVT : Bij sommige personen is de handicap van die aard dat ze geen of geen voltijdse beroepsactiviteit kunnen uitoefenen. Als ze tussen 21 en 65 jaar oud zijn en voldoen aan de voorwaarden betreffende nationaliteit, medische toestand en inkomsten, dan kunnen ze een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) verkrijgen.
    • IT : Sommige personen met een handicap tussen 21 en 65 jaar krijgen in hun dagelijks leven te maken met aanzienlijke meerkosten die te wijten zijn aan hun handicap. Als ze voldoen aan de toekenningsvoorwaarden, kunnen ze een integratietegemoetkoming (IT) krijgen.
    • HAB : Om recht te hebben op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (HAB) moet men ouder zijn dan 65, problemen ondervinden op het vlak van zelfstandig leven en bescheiden inkomsten hebben.
   • Kinderbijslag : Voor kinderen is de realiteit van een handicap vaak erg zwaar. Bovendien durven de kosten dan ook nog serieus oplopen. Hiervoor voorziet de wetgever financiële tussenkomsten op het vlak van de kinderbijslag. Er zijn twee mogelijke situaties:
   • Afgeleide rechten
  • Gezondheidszorgen : De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft zich, met de steun van een aantal deskundigen, over het lopende beraad in het kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid gebogen, en heeft een positienota over een zorg- en begeleidingskader op maat van patiënten met een handicap en chronisch zieken uitgewerkt.
  • Beschermingsstatuut
  • De de-institutionalisering van personen met een handicap : > SAMENVATTING Deze positienota definieert het begrip de-institutionalisering en reikt concrete mogelijkheden aan voor de bevoegde overheden om de overgang van het huidige institutioneel model naar een inclusief en participatief model te doen slagen. De NHRPH formuleert daarin 5 criteria die essentieel zijn voor een overgang die het welzijn en de levenskwaliteit van personen met een handicap respecteert (1 toegankelijkheid van de algemene voorzieningen - 2 vrijheid om zijn leefomgeving te kiezen en te veranderen - 3 individualisering van de leefomgeving - 4 democratische en participatieve instellingen - 5 voorrang van het levensproject). De NHRPH formuleert ook 8 aanbevelingen voor de bevoegde overheden om deze doelstellingen te bereiken.
 • Adviezen : Het uitbrengen van adviezen is de kerntaak van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).
  • Adviezen - Makkelijk te lezen : De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft een versie "makkelijk te lezen en te begrijpen" toegevoegd aan de uitgebrachte adviezen sinds december 2019.
  • Adviezen 2020 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2019 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
  • Adviezen 2019 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2019 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
  • Adviezen 2018 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2018 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
   • 35 - Kosten bewindvoerder : Advies nr. 2018-35 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de bezoldiging, de kosten en de buitengewone ambtsverrichtingen van bewindvoerders, verstrekt tijdens de plenaire zitting van 17 december 2018.
   • 34 - Juridische bekwaamheid : Advies nr. 2018-34 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid, en van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (titel 2).
   • 33 - Prijs van de arbeid : Advies nr. 2018-33 van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) over de huidige regelgeving met betrekking tot de cumulatie van arbeidsinkomsten en de IVT.
   • 32 - Aanwerving openbaar ambt : Advies nr. 2018-32 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de herziening van Boek IV. – Rekrutering, personeelsbewegingen en heroriëntering voor professionele redenen.
   • 31 - Vrijwilligers : Advies nr. 2018/31 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijkse kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.
   • 30 - Armoedeverslag : Advies 2018-30 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het verslag "The evolution of the social situation and social protection in Belgium 2018" (alleen beschikbaar in het Engels; kernboodschappen in het Frans van pagina 109 tot 113), uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 19 november 2018.
   • 29 - Beleidsnota handicap : Advies nr. 2018/29 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de algemene beleidsnota (ABN) 2019 – ‘Personen met een handicap’ van mevrouw Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 19 november 2018.
   • 28 - Uitvoering UNCRPD : Advies nr. 2018/28 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het verslag dat de Staatssecretaris voor Personen met een beperking in de Ministerraad zal uitbrengen over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap (UNCRPD), uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 18 juni 2018
   • 27 - Prijs van de liefde : Advies nr. 2018/27 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het "wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tot afschaffing van de vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende", uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 18 juni 2018
   • 26 - Slachtoffers van daden van terrorisme : Advies nr. 2018/26 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, uitgebracht op de plenaire vergadering van 18 juni 2018
   • 25 - Dringende adviezen : Advies nr. 2018/25 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de term "urgentie" voor een verzoek om advies, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 18 juni 2018
   • 24 - Pensioenen : Advies nr. 2018/24 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de voorontwerpen van wet met betrekking tot de erkenning van zwaarte van sommige functies voor de toegangsvoorwaarden tot vervroegd pensioen en voor de berekening van het pensioenbedrag, geformuleerd tijdens de plenaire zitting van 28 mei 2018 en na raadpleging van zijn leden via e-mail gefinaliseerd op 1 juni 2018.  
   • 23 - FAQ PBM : Advies nr. 2018/23 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het plan van de FOD Mobiliteit & Vervoer voor het opstellen van een lijst met FAQ (frequently asked questions) over mobiliteit voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM), uitgebracht op de plenaire zitting van 28/05/2018.
   • 22 - Verhoging categorie C IVT : Advies nr. 2018/22 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHPRH) over het ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van een bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, verstrekt na overleg met de leden van de NHRPH via e-mail op 18/05/2018.
   • 21 - Nieuw onthaal DGHAN : Advies nr. 2018/21 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de ingebruikname van een nieuw onthaal in de Finance Tower aan de Pachecolaan voor de cliënten van de DG Personen met een handicap (DGHAN), uitgebracht op 03/05/2018 na raadpleging van de leden via elektronische weg.
   • 20 - Onderwerping sociale zekerheid : Advies nr. 2018/20 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het koninklijk besluit van 15 oktober 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verstrekt tijdens de plenaire zitting van 16 april 2018.
   • 19 - Geldigheid van parkeerkaarten : Advies nr. 2018/19 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de ontwikkeling van een applicatie en een website waarmee de geldigheid van een parkeerkaart vastgesteld kan worden, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 16 april 2018
   • 18 - Bedragen IT : Advies nr. 2018/18 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van de bedragen van de integratietegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht na raadpleging via elektronische weg op 04/04/2018
   • 17 - Mantelzorgers : Advies nr. 2018/17 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de erkenning van de mantelzorger.
   • 16 - Handistreaming fiches : Advies nr. 2018/16 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het Federaal Plan Handistreaming- rapportage 2017 van de federale regering.
   • 15 - Zorgverlof : Advies nr. 2018/15 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het begrip “kind met een handicap” in verband met tijdskrediet, ouderschapsverlof en adoptieverlof, uitgebracht na raadpleging via e-mail van 03/04/2018
   • 14 - Verdrag van Marrakesh : Advies nr. 2018/14 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van wet tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2017/1564/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij
   • 13 - Rechten treinreizigers : Advies nr. 2018/13 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de herziening van de Europese Verordening n° 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23/10/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, uitgebracht tijdens de zitting van 19/03/2018.
   • 12 - NHP 2018 : Advies nr. 2018/12 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de voorbereiding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2018, geformuleerd tijdens zijn plenaire zitting van 19 februari 2018.
   • 11 - Advies bedragen IVT : Advies nr. 2018/11 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH) betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 19 februari 2018.
   • 10 - Ontwerp van omzendbrief IVT : Advies nr. 2018/10 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van omzendbrief betreffende de beoordeling van het verlies aan verdienvermogen voor de toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 19 februari 2018.
   • 9 - Non take up : Advies nr. 2018/09 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het armoederapport 2016 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 19 februari 2018
   • 8 - DGPH : Advies nr. 2018/08 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het dossierbeheer bij de Directie-generaal Personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 19 februari 2018.
   • 7 - Wetsvoorstel arbeidsintegratiejobs : Advies nr. 2018/07 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het wetsvoorstel van 16 maart 2017 tot invoering van een stelsel van arbeidsintegratiejobs, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 19 februari 2018
   • 6 - Begeleiding voor PMH in de DG HAN : Advies nr. 2018/06 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de procedure voor de erkenning van de handicap door de Directie-generaal Personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 19 februari 2018.
   • 5 - Uitstapzijde trein : Advies nr. 2018/05 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het aankondigen van de afstapzijde in de trein, uitgebracht tijdens de zitting van 19/02/2018.
   • 4 - Toekomst van het secretariaat : Advies nr. 2018/04 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende de toekomst van het secretariaat van de NHRPH en het BDF, via e-mail goedgekeurd op 14 februari 2018.
   • 3 - Postkantoren : Advies nr. 2018/03 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de toegankelijkheid van de postkantoren, uitgebracht tijdens de zitting van 19/02/2018.
   • 2 - Combinatietegel : Advies nr. 2018/02 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het contrast van de perronrand in de Belgische treinstations en -haltes, uitgebracht tijdens de zitting van 15/01/2018.
   • 1 - NMBS signaletica : Advies nr. 2018/01 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de plannen om de signaletica voor het publiek te herzien, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 15/01/2018.
  • Adviezen 2017 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2017 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
   • 19 - NMBS verstandelijke handicap : Advies nr. 2017/19 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de voorgestelde maatregelen van de NMBS voor personen met een verstandelijke handicap, wegens hoogdringendheid uitgebracht na elektronische raadpleging op 22/12/2017.
   • 18 - Brussel-Schuman assistentie : Advies nr. 2017/18 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de intentie van de NMBS om het station van Brussel-Schuman toe te voegen aan de lijst van stations met een minimale reservatietermijn van 24 uur, wegens hoogdringendheid uitgebracht na raadpleging via e-mail op 22/12/2017.
   • 17 - Voorwaarde inzake verblijfsduur : Advies nr. 2017/17 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 20 november 2017
   • 16 - Algemene beleidsnota : Advies nr. 2017/16 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de Algemene Beleidsnota voor 2018 van mevrouw Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, uitgebracht op 10/11/2017 na een elektronische raadpleging van de plenaire vergadering, rekening houdend met het tijdschema van de parlementaire werkzaamheden
   • 15 - Protocol verpleegkundige handelingen : Advies nr. 2017/15 van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) betreffende de samenwerking tussen personen uit de omgeving van de patiënt en de gezondheidszorgbeoefenaars (versie 2- aangepast juli 2017)
   • 14 - Richtlijn web : Advies nr. 2017/14 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.
   • 13 - Tegemoetkomingen PMH : Advies nr. 2017-13 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) met betrekking tot de naleving van de behandelingstermijnen voor tegemoetkomingen voor personen met een handicap, geformuleerd op de plenaire vergadering van 18 september 2017
   • 12 - Sociale clausules : Advies nr. 2017-12 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) met betrekking tot de evaluatie van de omzendbrief van 16 mei 2014 betreffende de integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instanties, geformuleerd op de plenaire vergadering van 18 september 2017
   • 11 - NMBS uitbreiding 3u : Advies nr. 2017/11 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de uitbreiding van 18 naar 41 stations waar de verminderde minimumreservatietijd van 3 uur i.p.v. 24 uur mogelijk zal zijn, wegens hoogdringendheid uitgebracht op 18/08/2017 na elektronische raadpleging.
   • 10 - Identiteitskaart : Advies nr. 2017-10 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het inscannen van vingerafdrukken in de Belgische identiteitskaarten, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 18 september 2017.
   • 9 - Revalor : Advies nr. 2017/09 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de nieuwe versie van Revalor, uitgebracht na elektronische raadpleging op 27/07/2017.
   • 8 - Protocol verpleegkundige handelingen : Advies nr. 2017/08 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH) over het ontwerp van protocolakkoord inzake de samenwerking tussen personen uit de omgeving van de patiënt en de gezondheidszorgbeoefenaars, geformuleerd tijdens de plenaire vergadering van 19 juni 2017.
   • 7 - Verhoging IVT : Advies nr. 2017-07 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming bij toepassing van artikel  6, §6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, geformuleerd tijdens de plenaire vergadering van 15 mei en na elektronische raadpleging van de leden op 24 mei 2017.
   • 6 - Beleidsverklaring Zuhal Demir : Advies nr. 2017/06 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de beleidsuiteenzetting van mevrouw Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, uitgegeven tijdens de plenaire vergadering van 19 juni 2017
   • 5 - Station Haren-Zuid : Advies nr. 2017/05 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de aanpassingswerken van de perrons in halte Haren-Zuid en vergelijkbare stations en haltes, uitgebracht tijdens de zitting van 20/03/2017
   • 4 - Nationale hervormingsplan : Advies 2017/04 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende het nationale hervormingsprogramma (NHP) 2017, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 20 maart 2017
   • 3 - DG HAN : Advies nr. 2017/03 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het beheer van tegemoetkomingsdossiers voor personen met een handicap (DG Personen met een handicap) geformuleerd tijdens de plenaire vergadering van 20 februari en na elektronische raadpleging van de leden op 22 februari 2017
   • 2 - Perronrand : Advies nr. 2017/02 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het contrast van de perronrand in de Belgische stations, uitgebracht tijdens de zitting van 20/02/2017
   • 1 - werkgevers privé : Advies nr. 2017-01 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het voorstel van een nota inzake de responsabilisering van de werkgevers van de private sector uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 24 april 2017.
  • Adviezen 2016 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2016 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
   • 17 : Politieke nota handicap : Advies nr. 2016/17 van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) over de Algemene Beleidsnota van Staatssecretaris Elke Sleurs van 27 oktober 2016, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 19 december 2016.
   • 16 : Nationaal Uitvoeringsplan NMBS : Advies nr. 2016/16 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het nationale uitvoeringsplan “Toegankelijkheid” van de NMBS tot uitvoering van artikel 8 van de Europese verordening  nr. 1300/2014 van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, besproken tijdens de plenaire zitting van de NHRPH van 17/10/2016 na een presentatie door de NMBS en daarna wegens hoogdringendheid via bevraging per mail goedgekeurd op 21/10/2016.
   • 15 : Optimalisering van het quotum : Advies nr. 2016-15 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage, met het oog op de optimalisering van het quotum inzake tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheidsdiensten, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 19 september 2016.
   • 14 : Handistreaming : Advies nr. 2016-14 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende de coördinatie Handistreaming naar aanleiding van de beslissing van de Ministerraad van 27 maart 2015, geformuleerd tijdens de plenaire zitting van 19 september 2016.
   • 13 : Logopedie : Advies nr. 2016/13 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende de voorwaarden voor de terugbetaling  van de logopediekosten door de verzekering voor geneeskundige verzorging, bepaald bij artikel 36 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen – toepasselijke versie op 1 september 2013. Advies uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 20 juni 2016, en door elektronische raapleging op 05 augustus 2016.
   • 12 : Back to work : Advies nr. 2016/12 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de nieuwe beroepsre-integratietrajecten, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 18 april en na elektronische beraadslaging van 25 april.
   • 11 : bpost : Advies nr. 2016/11 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de nieuwe beheersovereenkomst van bpost, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 23/05/2016.
   • 10 : Tax Shift : Advies nr. 2016-10 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende de sociale correcties van de tax shift (aanpassingen van het leefloon en van de inkomensgarantie voor ouderen), uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 18 april 2016.
   • 9 : Federaal armoedebestrijdingsplan : Advies nr. 2016/09 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding
   • 8 : Loket DG PH : Advies nr. 2016/08 van  de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) over de sluiting van het loket van de DG PH in de FINTO (Brussel), uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 21 maart 2016.
   • 7 : NHP 2016 : Advies 2016/07 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende het Europese semester, geformuleerd tijdens de plenaire vergadering van 21 maart 2016
   • 6 : Verslag armoedesteunpunt : Advies nr. 2016/06 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het Tweejaarlijkse Verslag 2014-2015 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, geformuleerd tijdens de plenaire zitting van 21 maart 2016.
   • 5 : Accessibility Act : Advies nr. 2016/05 van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) over de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidsvereisten voor producten en diensten (zogenaamde “European Accessibility Act” of EAA), uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 21 maart 2016.
   • 4 : Richtlijn gelijke kansen : Advies nr. 2016/04 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het voorstel van Richtlijn van de Europese Unie betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 21 maart 2016.
   • 3: Wetsontwerp overheidsopdrachten : Advies nr. 2016/03 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten (doc. 54 1541/001), ingediend tijdens de plenaire vergadering van 15/02/2016.
   • 2: Beleidsnota PH : Advies nr. 2016-02 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de beleidsnota van de Staatssecretaris voor Personen met een beperking tijdens de plenaire vergadering van 18 januari 2016
   • 1: Braine L'Alleud : Advies nr. 2016/01 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het station van Braine-L’Alleud, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 15/02/2016.
  • Adviezen 2015 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2015 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
   • 34: Regie der Gebouwen : Advies nr. 2015/34 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerpdocument “Verplichtingen en aanbevelingen PBM”, opgesteld tijdens de plenaire vergadering van 16/11/2015.
   • 33: Tegemoetkomingen PMH : Advies nr. 2015/33 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over twee voorstellen tot wijziging van de wetgeving inzake de tegemoetkomingen aan personen met een handicap tijdens de plenaire zitting van 16 november 2015
   • 32: RIZIV : Advies nr. 2015/32 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 – aanbod van een plan voor sociaal-professionele re-integratie.
   • 31: Mantelzorgers : Advies nr. 2015/31 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat en het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014, geformuleerd tijdens de plenaire zitting van 19 oktober 2015.
   • 30: Beheerscontracten NMBS : Advies nr. 2015/30 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de toekomstige beheerscontracten van de NMBS-Group, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 19 oktober 2015.
   • 29: Station Leuven : Advies nr. 2015/29 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de aanpassingen aan het station van Leuven, opgesteld tijdens de plenaire vergadering van 21/10/2015.
   • 28: Toegankelijke websites : Advies nr. 2015/28 van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) over de toegankelijkheid van websites. Advies verstrekt tijdens de plenaire zitting van 19/10/2015.
   • 27: Assistentie NMBS : Advies nr. 2015/27 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het voorstel tot vermindering van de reservatietermijn voor assistentie in 18 stations, opgesteld tijdens de plenaire vergadering van 21/09/2015.
   • 26: Duitse regering : Advies nr. 2015/26 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over een ontwerp van besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende een wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, wat betreft de aanpassing van de inkomensbovengrenzen, goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 21 september 2015
   • 25: Welvaart : Advies nr. 2015/25 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende een wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wat betreft de aanpassing van de inkomensbovengrenzen, goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 21 september 2015.
   • 24: Gezondheidstoestanden : Advies nr. 2015/24 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het opstellen van een koninklijk besluit in uitvoering van artikel 492/5 van het Burgerlijk Wetboek uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 21 september 2015.
   • 23: Zelfstandigen : Advies nr. 2015/23 over een ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon.
   • 22: Sociaal tarief : Advies nr. 2015/22 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het sociale tarief voor internet, vaste en mobiele telefonie, opgesteld tijdens de plenaire vergadering van 21/09/2015.
   • 21: Boordtarief : Advies nr. 2015/21 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het boordtarief bij treinreizen, opgesteld tijdens de plenaire vergadering van 21/09/2015.
   • 20: Parkeerbeleid : Advies nr. 2015/20 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het algemene parkeerbeleid binnen het kader van het beleid voor personen met een handicap. Advies geformuleerd op de plenaire vergadering van 21/09/2015.
   • 19: Handicapplan : Advies nr. 2015/19 van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) over het “Actieplan Handicap”. Advies geformuleerd na overleg en goedkeuring door de leden via email.
   • 18: Ongeschiktheid : Advies nr. 2015/18 over artikel 158 van de programmawet van 19 december 2014, in voege sedert 1 januari 2015. Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH), geformuleerd tijdens de plenaire zitting van 15 juni 2015.
   • 17: NHP en NSR : Advies nr. 2015/17 betreffende het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2015 en het Nationaal Sociaal Rapport (NSR) 2015. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), geformuleerd tijdens de plenaire zitting van 15 juni 2015.
   • 16: Brussel-Schuman : Advies nr. 2015/16 over de werken in station Brussel-Schuman. Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) van 15 juni 2015, op vraag van de NMBS tijdens de werkgroepvergadering van 04/06/2015
   • 15: Artikel 22ter : Advies nr. 2015/15 over het voorstel tot herziening van de Grondwet om bij titel II van de Grondwet een nieuw artikel 22ter in te voegen dat de personen met een handicap het genot van aangepaste maatregelen moet waarborgen die hen zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie verzekeren. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) geformuleerd tijdens de zitting van 15/06/2015.
   • 14: Justitieplan : Advies nr. 2015/14 over het Justitieplan 2015 van de Minister van Justitie, Koen Geens. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) van 18 mei 2015
   • 13: Openbaar ambt : Advies nr. 2015/13 inzake de wijziging van artikel 1,1° van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsprocedure en met betrekking tot de stage. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), geformuleerd tijdens de plenaire vergadering van 18 mei 2015.
   • 12: Dienstbetrekking : Advies nr. 2015/12 over het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, criteria van de passende dienstbetrekking, artikelen 22 tot 32quater. Advies van de Nationale Hoge Raad van Personen met een Handicap (NHRPH) uitgegeven op de plenaire zitting van 20 april 2015.
   • 11: Evaluatie RIZIV : Advies nr. 2015/11 over het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) tijdens de plenaire zitting van 20 april 2015.
   • 10: Begeleiding RIZIV : Advies nr. 2015/10 over het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 153 van de programmawet van 19 december 2014. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 20 april 2015
   • 9: Aanwerving overheid : Advies nr. 2015/09 over de aanpassing van het KB van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 16/03/2015
   • 8: Raad van Europa C5 : Advies nr. 2015/08 over het Vijfjaarlijks Actiekader post-2015 van de Raad van Europa voor personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 16.03.2015.
   • 7: Welvaartsaanpassing : Advies nr. 2015/07 over de welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 16/03/2015
   • 6: NMBS assistentie : Advies nr. 2015/06 over het verminderende assistentieaanbod in stations en treinhaltes. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 16 maart 2015.
   • 5: Loketten NMBS : Advies nr. 2015/05 over het basisontwerp van de nieuwe stationsloketten. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 16 maart 2015.
   • 4: Vrijstelling werklozen : Advies nr. 2015/04 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 63, 114 en 116 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot herstel van artikelen 90 en 125 in hetzelfde besluit in het kader van de mantelzorger. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) van 4 maart 2015
   • 3: Inschakelingsuitkering : Advies nr. 2015/03 over de afschaffing van de inschakelingsuitkeringen. Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 19 januari 2015.
   • 2: Aanspreekpunten : Advies nr. 2015/02 met betrekking tot de ontwerpnota van de Staatssecretaris voor Personen met een beperking voor de Ministerraad over de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 19 januari 2015
   • 1: SMS 112 : Advies nr. 2015/01 over de voortgangsstaat van het project “nood-sms” betreffende de toegang tot de hulpdiensten via een elektronisch tekstbericht (sms) voor doven, slechtzienden en spraakgestoorden. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 19 januari 2015
  • Adviezen 2014 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2014 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
   • 21: Inschakelingsuitkering : Advies nr. 2014-21 betreffende artikel 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (inschakelingsuitkeringen). Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 22 december 2014
   • 20: Inschakelingsuitkering : Advies nr. 2014-20 over het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsuitkering (inschakelingsuitkering). Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 17 november 2014.
   • 19: Ticketautomaten : Advies nr. 2014/19 over de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de ticketautomaten bij de NMBS. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 15/09/2014 na bespreking op de NMBS-werkgroepvergadering van 4 september 2014.
   • 18: Sociale clausules : Advies nr. 2014/18 over de Omzendbrief – Integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instanties. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 19 mei 2014.
   • 17: Chronisch zieken : Advies nr. 2014/17 met betrekking tot de “Oriëntatienota – Geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken in België”. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 28/04/2014.
   • 16: Evaluatie VKB : Advies nr. 2014/16 over de regeling betreffende de evaluatie van de kinderen met een handicap in het stelsel van de verhoogde kinderbijslag. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 28 april 2014.
   • 15: Beschermingsstatus : Advies nr. 2014/15 met betrekking tot de uitvoering van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 28/04/2014.
   • 14: KB federale raad : Advies nr. 2014/14 over het ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Raad voor personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) opgemaakt tijdens de plenaire vergaderingen van 16 december 2013, 20 januari 2014, 17 februari 2014, 17 maart 2014 en 28 april 2014.
   • 13: Parkeerkaart : Advies nr. 2014/13 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap over de automatische afgifte van de parkeerkaart bij aankoop van een rolstoel. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 28/04/2014
   • 12: Inkomensgrenzen IT : Advies nr. 2014/12 uitgebracht door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap over de mogelijkheid om de inkomensgrenzen voor de berekening van de integratietegemoetkoming te wijzigen. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) geformuleerd na elektronisch overleg op 09/04/2014.
   • 11: Stationslijst : Advies nr. 2014/11 over de prioriteitenlijst van de toegankelijk te maken stations en haltes van de NMBS. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 17/03/2014 na bespreking op de NMBS-werkgroepvergadering van 13 maart 2014.
   • 10: Station van Jette : Advies nr. 2014/10 over de werken in het station van Jette. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 17/03/2014 na bespreking op de NMBS-werkgroepvergaderingen van 5 september 2013, 5 december 2013 en 13 maart 2014.
   • 9: Brussel-Zuid : Advies nr. 2014/09 over de werken tot verbetering van de toegankelijkheid van station Brussel-Zuid. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 17/03/2014.
   • 8: Beheerscontracten : Advies nr. 2014/08 over de toekomstige beheerscontracten van de NMBS-Group. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 17/03/2014.
   • 7: Verpleegkundige zorgen : Advies nr. 2014/07 over het ontwerp van protocolakkoord betreffende de relatie tussen beroepsbeoefenaars die in de sector voor personen met een handicap werkzaam zijn en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen. Het betreft de versie “Projet – jan 2014 – Oplossing 5 bis-Solution 5 bis”. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 17/02/2014.
   • 6: Verpleegkundige zorgen : Advies nr. 2014/06 over het ontwerp van protocolakkoord betreffende de relatie tussen beroepsbeoefenaars die in de sector voor personen met een handicap werkzaam zijn en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen. Het betreft de versie “Projet – 27/11/2013 – Oplossing 5 bis-Solution 5 bis”, als bijlage gevoegd bij de adviesaanvraag van 9 december 2013. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zittingen van 16/12/2013 en 20/01/2014
   • 5: Verkiezingen : Advies nr. 2014/05 met betrekking tot de praktische aanbevelingen aan de partijen en de belangrijkste kandidaten naar aanleiding van de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 (Franstalige versie) van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 20/01/2014.
   • 4: Hervorming wetgeving : Advies nr. 2014/04 met betrekking tot de beslissing van de Ministerraad van 19 december 2013, “5 beginselen om het leven van personen met een handicap te verbeteren en te vereenvoudigen”. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 20/01/2014.
   • 3: Semestrieel verslag : Advies nr. 2014/03 over het ontwerp van semestrieel verslag over de werking van het federale en interfederale coördinatiemechanisme opgericht bij de FOD Sociale Zekerheid – DG Beleidsondersteuning, overeenkomstig artikel 33.1 van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 20/01/2014.
   • 2: Gezondheidsgegevens : Advies nr. 2014/02 over het ontwerp van beraadslaging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling “Gezondheid” met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het directoraat-generaal personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan geneesheren van andere federale en regionale instanties met het oog op de eenmalige en elektronische inzameling van multifunctionele medische documenten betreffende personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 20/01/2014.
   • 1: Btw advocaten : Advies nr. 2014/01 over artikel 60 van de wet van 30 juli 2013, waarbij de vrijstelling van de betaling van btw op de diensten verricht door advocaten wordt opgeheven. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 17 februari 2014.
  • Adviezen 2013 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2013 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
   • 21: Open trap : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het gebruik van vaste open trappen in en rond treinstations, uitgebracht op de plenaire vergadering van 16/12/2013
   • 20: BTW huisvesting : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 16 december 2013
   • 19: Hervorming wet '87 : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van nota aan de Ministerraad inzake de evaluatie van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 18/11/2013.
   • 18: Mantelzorg : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), over het voorontwerp van wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat, uitgebracht tijdens de plenaire zittingen van 21 oktober en 18 november 2013.
   • 17: Internering : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het wetsvoorstel 5-2001/1 betreffende de internering van personen, uitgebracht tijdens de zittingen van 16 september en 21 oktober 2013.
   • 16: Verkiezingen 2014 : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 16/09/2013, met betrekking tot de praktische aanbevelingen aan de gemeenten van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014.
   • 15: Leuze-en-Hainaut : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) met betrekking tot de aanleg van blindengeleidevoorzieningen in het station van Leuze-en-Hainaut, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 16/09/2013.
   • 14: Welvaartsaanpassing : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, uitgebracht ingevolge een dringende raadpleging van de leden gehouden tussen 8 juli en 12 juli 2013
   • 13: NHP 2013 : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 17/06/2013
   • 12: Wijziging kieswetboek : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht na elektronische raadpleging van de leden, tussen 19 juni 2013 en 25 juni 2013
   • 11: Rol van de NHRPH : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) met betrekking tot de rol van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 17/06/2013.
   • 10: Zoneraadslid : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, uitgebracht tijdens de zitting van 27/05/2013.
   • 9: Welvaartsaanpassing : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 27/05/2013.
   • 8: SMS nooddiensten : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de conceptnota betreffende de toegang via elektronisch tekstbericht (sms) tot de nooddiensten voor doven, slechthorenden en spraakgestoorden, uitgebracht tijdens de zitting van 15 april 2013
   • 7: Aanwervingen : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage, uitgebracht tijdens de zitting van 15/04/2013
   • 6: Art 22ter grondwet : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het voorstel tot herziening van de Grondwet (5-139/3) teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen, uitgebracht tijdens de zitting van 18/03/2013.
   • 5: Roeselare : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 18/03/2013, na bespreking op de werkgroep 'NMBS' van de NHRPH van 24/09/2012 en 07/03/2013.
   • 4: Gent-Sint-Pieters : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 18/03/2013, na bespreking op de werkgroep 'NMBS' van de NHRPH van 24/09/2012 en 07/03/2013.
   • 3: Informatietegels : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over dunne noppentegels voor personen met een visuele handicap in treinstations, uitgebracht op de plenaire vergadering van 18/02/2013
   • 2: Dossierbehandeling : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 21/01/2013.
   • 1: Beschermingsstatuten : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over bepaalde aspecten van het wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, uitgebracht tijdens de zitting van 21/01/2013.
  • Adviezen 2012 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2012 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
   • 15: Project ALS : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het Project ALS, oftewel de snelle terbeschikkingstelling van technische hulpmiddelen voor ALS-patiënten van alle leeftijden die in België wonen, door het hergebruiken ervan, uitgebracht op de plenaire vergadering van 17 september 2012
   • 14: KB aanwervingen : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage, uitgebracht op de plenaire vergadering van 17 september 2012
   • 13: Stationsloketten : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 17 september 2012
   • 12: Hulpmiddelen : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de voorgenomen besparing in de sector mobiliteitshulpmiddelen naar aanleiding van de begrotingscontrole van maart 2012, uitgebracht op de plenaire vergadering van 18 juni 2012
   • 11: Wet 1987 : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), over het wetvoorstel-Vanvelthoven dat uniformiteit wil brengen in de inwerkingtreding van beslissingen betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht ingevolge dringende elektronische consultaties op 31 mei en 12 juni 2012
   • 10: Ministerraad : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de beslissing van de Ministerraad van 11 mei 2012 betreffende de Implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 21/05/2012 en bevestigd na dringende elektronische raadpleging op 31 mei 2012
   • 9: Herstelplan : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het herstelplan dat door de federale regering wordt uitwerkt, goedgekeurd via elektronische raadpleging in spoedprocedure en uitgebracht op 31 mei 2012
   • 8: Mantelzorger : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de definitie van "mantelzorger", uitgebracht tijdens de zitting van 21/05/2012
   • 7: Station Oostende : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de renovatiewerken in en rond het station van Oostende, uitgebracht tijdens de zitting van 21/05/2012 en bevestigd via dringende procedure (raadpleging via e-mail).
   • 6:Slapende tegemoetkoming : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de invoering van een slapende tegemoetkoming, uitgebracht tijdens de zitting van 16/04/2012
   • 5: Armoede : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de thematische opmaak van de delen "Armoede en Sociale Uitsluiting" van het Nationaal Hervormingsprogramma en het Nationaal Sociaal Rapport voor 2012, uitgebracht tijdens de zitting van 20/02/2012
   • 4: Rolstoel luchthaven : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het gebruik van de rolstoel op de luchthaven van The Brussels Airport Company, uitgebracht tijdens de zitting van 20/02/2012
   • 3: Formulier 3-4 : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de aanpassing van het formulier 3 en 4 voor de aanvraag van een inkomensvervangende tegemoetkoming en van een integratietegemoetkoming, uitgebracht tijdens de zitting van 20/02/2012
   • 2: Regeerakkoord : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het federaal regeerakkoord 1/12/2011: analyse van de maatregelen met een mogelijke invloed op de personen met een handicap (advies uitgebracht op de plenaire vergadering van de NHRPH van 20 februari 2012).
   • 1: Tewerkstelling : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), geformuleerd op de plenaire vergadering van 19/12/2011
  • Adviezen 2011 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2011 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
   • 20: mantelzorgers : Advies van de Nationale Hoge raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de wetsvoorstellen houdende de wettelijke erkenning van en de toegang tot sociale rechten voor mantelzorgers, met hoogdringendheid uitgebracht op 14 november 2011 volgens de elektronische procedure.
   • 19: Internering : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis en de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, uitgebracht tijdens de zitting van 17/10/2011
   • 18: Liedekerke : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de heraanleg van de stationsomgeving van Liedekerke uitgebracht tijdens de zitting van 21/11/2011, bevestigd via de elektronische procedure (03/12/2011)
   • 17: Halle : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende het station van Halle (aanleg nieuwe perronbevloering en de nieuwe perronluifels), uitgebracht tijdens de zitting van 21/11/2011, bevestigd via de elektronische procedure (03/12/2011)
   • 16: Schuman : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 21/11/2011, bevestigd via de elektronische procedure (03/12/2011).
   • 15: Wegcode : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het hervormingsplan van de Wegcode, uitgebracht tijdens de zitting van 19/09/2011
   • 14: Armoedebestrijding : Advies over het "tweejaarlijkse verslag 2008-2009 over armoedebestrijding" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, bij hoogdringendheid uitgebracht door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) na een schriftelijke consultatie onder zijn leden in de periode van 2 tot 5 september 2011
   • 13: Statuut NHRPH : Advies over het statuut van de NHRPH met betrekking tot de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 20/06/2011
   • 12: VN-verdrag : Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 20/06/2011
   • 11: Tewerkstelling : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden met het oog op het bevorderen van de tewerkstelling van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid, uitgebracht tijdens de zitting van 20/06/2011
   • 10: Rekenhof : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zittingen van 21/03/2011 en 16/05/2011, over het Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de "Tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap" (december 2010)
   • 09: officieel verslag : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH) over het ontwerp van officieel verslag (versie 2011-05-04) van de Belgische Staat over de invoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap,uitgebracht tijdens de zitting van 16/05/2011
   • 08: artikel 33.2 : Advies betreffende de implementatie van artikel 33.2 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
   • 07: NHP 2011 : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) van België voor 2011
   • 06: bescherming : Advies over het wetsvoorstel van 11 januari 2011 tot invoering van een globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen (Doc 53 1009/001), uitgebracht tijdens de zitting van 18/04/2011 op initiatief van de NHRPH
   • 05: liften : Advies met betrekking tot de "Aanbeveling met betrekking tot het aanpassen van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften, teneinde de toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap te waarborgen", uitgebracht door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Advies uitgebracht door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).
   • 04: welvaart : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 18/04/2011.
   • 03: rondetafel : Advies met betrekking tot de organisatie van een rondetafel over de dienstverlening door NMBS Mobility aan personen met beperkte mobiliteit. Advies uitgebracht door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap(NHRPH).
   • 02: trappenklimmers : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het gebruik van trappenklimmers voor rolstoelen in stations die onvoldoende toegankelijk zijn, uitgebracht tijdens de zitting van 21/03/2010.
   • 01: kentekenplaten : Advies betreffende de nieuwe regelgeving inzake kentekenplaten. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 17/01/2010.
  • Adviezen 2010 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2010 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
   • 26: Criteria parkeerkaart : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de criteria voor het verkrijgen van de parkeerkaart voor personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 15/03/2010.
   • 25: Welvaartsaanpassing : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 13/12/2010.
   • 24: MB parkeerkaart : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 22/11/2010
   • 23: Algemeen attest : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het nieuw model van algemeen attest en over de nieuwe wijze waarop het sociaal tarief voor gas en elektriciteit wordt toegekend, uitgebracht tijdens de zitting van 20 september 2010, bevestigd op de zitting van 22 november 2010.
   • 22 : Strategie 2020 : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende de uitvoering van de richtlijnen in België en de noodzaak om bij de uitwerking van het nationaal hervormingsprogramma 2010-2020 rekening te houden met de behoeften van personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010.
   • 21: RIZIV : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het experimenteel project "Terbeschikkingstelling van hulpmiddelen" bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010.
   • 20: Station Oostende : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het station van Oostende, uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010, op vraag van Infrabel tijdens de werkgroepvergadering van 24/06/2010
   • 19: Trapleuningen stations : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over tactiele inlichtingen op trapleuningen in stations, uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010
   • 18: Brussel West : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het station van Brussel West, uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010
   • 17: Station Veltem : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het station van Veltem, uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010
   • 16: Station Aalst : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de heraanleg van de stationsomgeving van Aalst, uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010
   • 15: Station Brussel-Noord : Advies op vraag van NMBS-Holding tijdens de werkgroepvergadering van 24/06/2010
   • 14: NMBS audit : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over regelgeving en opvolging bij de NMBS, uitgebracht tijdens de zitting van 21/06/2010.
   • 13: Tewerkstelling : Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden met het oog op het bevorderen van de tewerkstelling van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 15/03/2010.
   • 12: Formulier slechtzienden : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het formulier "Verklaring voor het verkrijgen van een verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor slechtzienden", uitgebracht tijdens de zitting van 15/03/2010
   • 11: Verhuis medische dienst : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over een mogelijke verhuis van de medische dienst, uitgebracht tijdens de zitting van 15/03/2010
   • 10: EU-Strategie 2020 : over het voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot zijn strategie voor een slimme en inclusieve groei, uitgebracht tijdens de zitting van 15/03/2010
   • 09 : Taskforce : Advies over het voorstel van de interne werkgroep met betrekking tot de oprichting van een Task force, inbegrepen de lijst met namen van deskundigen, uitgebracht tijdens de zitting van 22/02/2010.
   • 08 : Inactiviteitsvallen : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 18/01/2010, over het verslag Inactiviteitsvallen bij personen met een arbeidshandicap, geschreven door het Centrum voor Sociaal beleid Herman Deleeck in opdracht van de Vlaamse Minister van tewerkstelling
   • 07bis: VN-verdrag : Advies betreffende de toepassing op het Belgische federale niveau van artikel 33.2 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, uitgebracht door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) tijdens de zitting van 15/03/2010
   • 07: VN - Toepassing : Advies over de toepassing op Belgisch federaal vlak van artikel 33 van het VN-Verdrag over de rechten van de personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 22/02/2010
   • 06: Infrabel-Totems : Advies over het plaatsen van totems op perrons van treinhaltes. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 15/02/2010, op vraag van Infrabel tijdens de werkgroepvergadering van 28/01/2010
   • 05 : B-Mobility (NMBS) : Advies over het pilootproject met de assistentie- en informatiezuilen in Waregem en Jambes. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 15/02/2010, op vraag van B-Mobility (NMBS) tijdens de werkgroepvergadering van 28/01/2010
   • 04: Denderleeuw : Advies op vraag van Infrabel tijdens de werkgroepvergadering van 28/01/2010
   • 03: Willebroek : Advies op vraag van Infrabel tijdens de werkgroepvergadering van 28/01/2010
   • 02: treinhalte Haaltert : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de aanpassingswerken in de treinhalte van Haaltert, uitgebracht tijdens de zitting van 15/02/2010
   • 01: Saint-Denis-Bovesse : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH) over de aanpassingswerken in treinhalte Saint-Denis-Bovesse, uitgebracht tijdens de zitting van 15/02/2010
  • Adviezen 2009 : Hier vindt u de adviezen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in 2009 heeft uitgebracht in volgorde van adviesnummer.
   • 33: Formulieren : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 14 december 2009.
   • 32: Chronisch zieken : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 14 december 2009.
   • 31: Simonis : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 7 december 2009.
   • 30: Brussel West : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 7 december 2009.
   • 29: Totems : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 14 december 2009.
   • 28: Postassignatie : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 november 2009.
   • 27: Afhandelingstermijn : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 november 2009.
   • 26: Fiscale aftrekbaarheid : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 21 september 2009.
   • 25: Assistentie luchthaven : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 19 oktober 2009.
   • 24: Nationaliteit : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, §2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht op de plenaire vergadering van 19 oktober 2009.
   • 23: Werkgelegenheidsplan : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het Werkgelegenheidsplan 2009
   • 22: NMBS : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 15 juni 2009.
   • 21: Parkeren : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 15 juni 2009.
   • 20: Chronische ziekten : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 15 juni 2009.
   • 19: VKB - Discriminaties : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 15 juni 2009.
   • 18: Economische crisis : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 18 mei 2009.
   • 17: Rolstoelen : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 18 mei 2009.
   • 16: Rolstoelen : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 18 mei 2009.
   • 15: Trappenklimmer : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de trappenklimmer voor personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 20 april 2009
   • 14: Revalor : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over Revalor, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 20 april 2009
   • 13: Algemene beleidsnota : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de algemene beleidsnota van de Staatssecretaris voor personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 20 april 2009.
   • 12: Wegcode : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 20 april 2009.
   • 11: Rolstoelen : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 20 april 2009.
   • 10: Gezinsbijslag : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag en het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, uitgebracht op de plenaire vergadering van 20 april 2009.
   • 9: Tegemoetkomingen : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 maart 2009
   • 8: Prijs van de liefde : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 maart 2009
   • 7: Tewerkstellingsfonds : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 maart 2009.
   • 6: Ouderschapsverlof : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 maart 2009.
   • 5: Finance Tower : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de toegankelijkheid van de Finance Tower, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 16 februari 2009.
   • 4: Medische evaluatie : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 februari 2009.
   • 3: Tewerkstellingsfonds : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 februari 2009.
   • 2: VKB : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 2 februari 2009.
   • 1: THAB : Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 2 februari 2009.
 • News
 • Jaarverslagen
 • Members Only
 • Sitemap
 • Contact