Ga naar de inhoud

Advies 2021/03


Advies nr. 2021/03 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 18/01/2021.

Advies op vraag van de heer André Gubbels, Directeur-generaal van de DG Personen met een handicap (DG HAN), in zijn e-mail van 7 januari 2021.

1. ONDERWERP

Het ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd aan de NHRPH heeft tot doel de maatregel te verlengen die beoogt de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ontvangen door personen met een handicap gelijk te stellen met het arbeidsinkomen voor de berekening van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

2. ANALYSE

Het oorspronkelijke koninklijk besluit voorzag in de invoeging van een artikel 9quater in het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. Dit artikel vermeldt het volgende: “voor de berekening van de integratietegemoetkoming wordt de vrijstelling die geldt voor de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht gelijkgesteld met de vrijstelling die geldt voor het arbeidsinkomen bepaald in §3 van artikel 9ter van dit koninklijk besluit." De maatregel was oorspronkelijk voorzien tot 30 juni 2020, en werd vervolgens verlengd tot en met 31 december 2020.

De NHRPH heeft eerder al een advies (advies 2020-11) uitgebracht over het oorspronkelijke koninklijk besluit.

3. ADVIES

Allereerst vestigt de NHRPH de aandacht op een probleem in de tekst van het ontwerp van koninklijk besluit dat hem wordt voorgelegd. Artikel 1 vermeldt immers: in artikel 9quater, §2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, worden de woorden “1 maart tot 31 december 2020” vervangen door de woorden “1 maart 2020 tot 31 maart 2021”. Artikel 9quater kon niet worden ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 juli 1987, aangezien dit het basis-koninklijk besluit is. Gelet op het feit dat het koninklijk besluit dat voorzag in de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht met inkomsten uit arbeid, nog niet in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, kent de NHRPH de datum van dit koninklijk besluit niet. Het enige element dat gekend is door de NHRPH is dat het koninklijk besluit op 6 juni 2020 werd goedgekeurd in de Ministerraad (zie de website News.Belgium.be).

De NHRPH stelt vast dat de maatregel wordt verlengd tot 31 maart 2021. De NHRPH stelt ook vast dat bepaalde sectoren thans nog steeds on hold staan, zoals de cultuur- en evenementensector, de restaurants, de kappers, … Wat betreft de cultuur- en evenementensector is het nagenoeg zeker dat massa-evenementen niet voor het einde van het jaar zullen kunnen plaatshebben.

Bovendien kan het in sommige bedrijven, zoals bedrijven voor aangepast werk, zelfs als zij hun activiteiten mogen hervatten, lang duren voordat nieuwe bestellingen binnenkomen, worden niet alle machines opnieuw opgestart, … Bijgevolg worden niet noodzakelijkerwijs alle personeelsleden weer opgeroepen en blijven deze personen dus werkloos.

De NHRPH is bijgevolg van mening dat de situatie zal moeten worden opgevolgd en dat in de maand april of mei moet worden onderzocht of de maatregel opnieuw moet worden verlengd, eventueel met terugwerkende kracht.

In zijn advies 2020-11 had de NHRPH een probleem met een formulering in het ontwerp van koninklijk besluit aangehaald. Het betrof de zin “de maatregel, bepaald in §1 van dit artikel, is van toepassing op de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, die toegekend worden voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2020”. De NHRPH vreesde dat alleen nieuwe aanvragen ingediend tussen 1 maart en 30 juni 2020 van deze gelijkstelling zouden kunnen genieten. De NHRPH zou er graag van verzekerd zijn dat de maatregel gedurende de ganse looptijd van de maatregel ook wordt toegepast op alle betalingsdossiers.

Wat betreft het ontwerp van koninklijk besluit stelt de NHRPH vast dat in artikel 2 het volgende wordt vermeld: “dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt”. Gelet op het feit dat de maatregel eindigt op 31 december 2020 moet dit artikel worden vervangen door “dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021”, om de continuïteit van de bepaling te waarborgen.

4. ADVIES BESTEMD

  • Voor opvolging aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap
  • Voor opvolging aan de heer André Gubbels, Directeur-generaal van de DG HAN
  • Ter informatie aan mevrouw Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
  • Ter informatie aan Unia
  • Ter informatie aan het UNCRPD-coördinatiemechanisme
  • Ter informatie aan de Federale Ombudsman