Ga naar de inhoud

Advies 2021/43


Advies nr. 2021/43 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 13 december 2021.

Advies uitgebracht op verzoek van de heer Yves De Smedt, directeur-generaal van de DG Personen met een handicap (DG HAN), in zijn e-mail van 9 december 2021.

1. ONDERWERP

Het ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd aan de NHRPH heeft tot doel de maatregel te verlengen die beoogt de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ontvangen door personen met een handicap gelijk te stellen met het arbeidsinkomen voor de berekening van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap.

2. ANALYSE

Het oorspronkelijke koninklijk besluit voorzag in de invoeging van een artikel 9quater in het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. Dit artikel vermeldt het volgende: “voor de berekening van de integratietegemoetkoming wordt de vrijstelling die geldt voor de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht gelijkgesteld met de vrijstelling die geldt voor het arbeidsinkomen bepaald in §3 van artikel 9ter van dit koninklijk besluit.” De maatregel was oorspronkelijk voorzien tot en met 30 juni 2020, en werd vervolgens verlengd tot en met 30 juni 2021.

Het oorspronkelijke koninklijk besluit werd reeds door de NHRPH behandeld in advies 2020-11 en advies 2021-03.

Een eerste verlenging, tot en met 30 september 2021, was noodzakelijk, aangezien de negatieve effecten van de COVID-19-gezondheidscrisis bleven bestaan na 30 juni 2021. De NHRPH heeft al het advies 2021-24 over deze verlenging uitgebracht.

Een tweede verlenging, tot en met 31 maart 2022, is opnieuw noodzakelijk, omdat de negatieve effecten van de COVID-19-gezondheidscrisis nog steeds aanwezig zijn.

3. ADVIES

De NHRPH is tevreden met de verlenging van de maatregel omdat de onzekerheden met betrekking tot de hervatting van de activiteiten in heel wat sectoren blijven aanhouden.

In zijn advies 2020-11 had de NHRPH een probleem met een formulering in het ontwerp van koninklijk besluit aangehaald. Het betrof de zin “de maatregel, bepaald in §1 van dit artikel, is van toepassing op de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, die toegekend worden voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2020”. De NHRPH vreesde dat alleen nieuwe aanvragen ingediend tussen 1 maart en 30 juni 2020 van deze gelijkstelling zouden kunnen genieten. Op 3 juni 2021 werd de NHRPH evenwel door de DG HAN op de hoogte gebracht van het feit dat de maatregel geldt voor bestaande rechthebbenden en nieuwe rechthebbenden in de loop van deze periode. De NHRPH gaat er bijgevolg van uit dat deze interpretatie ook geldt voor de nieuwe verlenging van de maatregel.

4. ADVIES BESTEMD

  • Voor opvolging aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap
  • Voor opvolging aan de heer Yves De Smedt, directeur-generaal van de DG HAN
  • Ter informatie aan de heer Alexander De Croo, Eerste Minister
  • Ter informatie aan Unia
  • Ter informatie aan het UNCRPD-coördinatiemechanisme
  • Ter informatie aan de federale ombudsman