Ga naar de inhoud

Advies 2021/26


Advies nr. 2021/26 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap houdende de aanpassing van de bevoegdheid van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 20/09/2021.

Advies uitgebracht op verzoek van mevrouw Karine Lalieux, Minister belast met Personen met een handicap, door middel van haar brief van 22 juli 2021.

1. ONDERWERP

Het doel van dit voorontwerp is de aanpassing van de bevoegdheid van de Commissie voor sociaal hulpbetoon (CSH) aan personen met een handicap.

2. ANALYSE

De Commissie voor sociaal hulpbetoon heeft momenteel als opdracht, op basis van artikel 21 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, advies te verlenen aan de Minister belast met Personen met een handicap betreffende elke aanvraag tot het verzaken aan de terugvordering van een onverschuldigde betaling.

De adviesbevoegdheid van de CSH verandert op basis van dit voorontwerp van wet naar een beslissingsbevoegdheid. De beslissing omtrent de verzaking wordt niet meer genomen door de minister.

De CSH bestaat uit een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling. Elke afdeling is samengesteld uit een voorzitter en zeven leden die wegens hun activiteiten in verenigingen voor personen met een handicap of wegens hun maatschappelijke activiteiten bij uitstek geschikt zijn om in de CSH te zetelen. Deze samenstelling blijft ongewijzigd.

Concreet zullen de artikelen 16 en 21 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap worden aangepast.

Na goedkeuring van dit voorontwerp zal er ook een ontwerp van koninklijk besluit worden ingediend waarin artikelen 29 en 32 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap worden gewijzigd in het licht van dit wetsontwerp.

3. ADVIES

De NHRPH beschouwt dit project als positief, voor zover de CSH een plaats van kennis en expertise is. De NHRPH acht het tevens van belang dat het herschrijven van de wet en van het koninklijk besluit wordt aangegrepen om een aantal aspecten in verband met de werkprocedure van de CSH te verduidelijken. De NHRPH verzoekt derhalve

  • de beoordelingscriteria van de CSH openbaar te maken; het is belangrijk dat deze criteria in de Nederlandstalige Commissie en in de Franstalige Commissie gelijk zijn en op dezelfde wijze worden toegepast.
  • dat de beslissingen correct worden gemotiveerd.
  • een jaarlijkse zelfevaluatie van de praktijken van elke afdeling.

De NHRPH is overigens van mening dat een recht op (post-administratief) gerechtelijk beroep moet worden voorzien.

De NHRPH wil graag weten over welke werkingsmiddelen de CSH zal kunnen beschikken. Bijvoorbeeld: zal de CSH kunnen beschikken over een jurist(e)?

De NHRPH zou ook graag willen weten welke lessen er thans kunnen worden getrokken met betrekking tot het verzakingspercentage, het behoud van de gehele of gedeeltelijke terugvordering, het profiel van de personen, de hoogte van de schulden, enz.

4. ADVIES BESTEMD

  • Voor opvolging aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
  • Ter informatie aan de heer Alexander De Croo, Eerste Minister
  • Ter informatie aan Unia
  • Ter informatie aan het UNCRPD-coƶrdinatiemechanisme
  • Ter informatie aan de federale ombudsman