Ga naar de inhoud

Privacybeleid van ph.belgium.be

1. Webhost

Immanence S.P.R.L. host de pagina ph.belgium.be/ van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker.

2. Verantwoordelijke

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op ph.belgium.be. De Gebruiker kan per mail contact opnemen met de NHRPH: webmaster@csnph-nhrph.be

3. Verzamelde gegevens

Onder het soort gegevens dat deze applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookies, gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, e-mailadres, taal, organisatie van gebruiker, functie van gebruiker, mailinggroep (bijv. lid van een door de NHRPH georganiseerde werkgroep of een werkgroep waaraan hij/zij deelneemt namens de NHRPH, media, parlement, etc.).
De NHRPH verwerkt in het kader van zijn opdrachten persoonsgegevens van de Gebruiker en zet er zich voor in om bij het uitvoeren van al zijn opdrachten, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van de NHRPH van 10 november 1967, alle toepasselijke wetgeving over privacybescherming na te leven.
De NHRPH is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze applicatie.

4. Wijze van de gegevensverwerking

4.1. Rechtsgrond voor verwerking

De NHRPH mag persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken, indien:
  • De Gebruiker zijn/haar toestemming voor één of meerdere specifieke doelen heeft gegeven;
  • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de NHRPH rust.
De NHRPH is altijd bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking.

4.2. Bewaartijd

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de NHRPH en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

4.3. Doel van verwerking

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld:
- Uitnodiging voor vergaderingen;
- Informatie verspreiden via nieuwsbrieven;
- Contact met de Gebruiker.
Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar gegevens, geeft de Gebruiker deze applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om informatie door te sturen.

5. Rechten

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten moet de NHRPH de wetgeving naleven. Binnen de grenzen van die wetgeving heeft de Gebruiker het recht:
  • toegang te krijgen tot zijn/haar gegevens;
  • te vragen zijn/haar gegevens te wissen of aan te passen.
Daartoe neemt de Gebruiker contact op met de NHRPH.

6. Systeemlogboeken, onderhoud en cookies

Tijdens het bezoeken van ph.belgium.be registreert de NHRPH in logbestanden informatie over de bezochte pagina’s, het IP-adres en het browsertype van de Gebruiker. Die informatie wordt uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van bezoekerscijfers en webverkeer, voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de Gebruiker en voor monitoring van de goede werking, snelheid en integriteit van de site.
De site maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. Die informatie doet bij een volgend sitebezoek alles sneller en efficiënter verlopen. Schakelt men het gebruik van cookies in de browser uit, dan kan de NHRPH geen correcte werking van zijn site garanderen.

7. Wijzigingen in het privacybeleid

De NHRPH behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen, mits de Gebruiker daarvan op de hoogte gebracht worden.

8. Definities en juridisch kader

8.1. Persoonsgegevens (of gegevens)

  • Persoonsgegevens worden enkel opgevraagd en verwerkt om de Gebruiker de gevraagde informatie te verstrekken of om de door de Gebruiker gewenste dienstverlening te realiseren.
  • De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot het realiseren van de aan de NHRPH opgedragen wettelijke doelstellingen (zie het Koninklijk Besluit ).
  • Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derden die daartoe gemachtigd zijn volgens nationale en Europese wetgeving, en voor zover dat nodig is, voor het realiseren van de door de Gebruiker gewenste dienstverlening.
  • De Gebruiker heeft altijd toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en kan de juistheid ervan controleren.
  • De Gebruiker heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met zijn/haar persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan men contact opnemen met de NHRPH (e-mail: webmaster@csnph-nhrph.be )
  • De NHRPH treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens.

8.2. Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)

De NHRPH werd opgericht door het Koninklijk Besluit van 9 juli 1981 .

8.3. Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

9. Meer informatie

U kunt meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inwinnen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ).