Ga naar de inhoud

Advies 2021/36


Advies nr. 2021/36 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de verlenging van de COVID-premie, uitgebracht op 05/10/2021 na raadpleging van de NHRPH-leden per mail van 03/10/2020, wegens de gevraagde zeer dringende behandeling.

Advies op verzoek van de heer André Gubbels, directeur-generaal van de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) op 01/10/2021.

1. ONDERWERP

Een voorontwerp van wet verlengt de periode waarin een tijdelijke premie kan worden toegekend aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen.

2. ANALYSE

Het voorontwerp van wet verlengt de periode waarin de tijdelijke premie – bedoeld in het koninklijk besluit nr. 47 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen – kan worden toegekend aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen.

Deze maandelijkse premie van 25 euro wordt toegekend van oktober tot en met december 2021.

3. ADVIES

Globaal is de NHRPH voorstander van de verlenging van de maatregel. De NHRPH herinnert er evenwel nogmaals aan dat deze maatregel ruimschoots ontoereikend is, zeker nu de premie met 50 % is verlaagd.

In zijn adviezen 2020/24, 2021/08 en 2021/23 betoogt de NHRPH dat het bedrag van de maandelijkse premie geenszins de kosten voor de nieuwe leefsituatie van personen met een handicap en hun gezin dekt. Naast de gezondheidscrisis is er ook een sociale crisis: de prijzen voor energie, grondstoffen, dienstverlening, ... stijgen aanzienlijk. In het advies 2020/24 zijn ook andere extra kosten opgenomen.

In dezelfde adviezen wijst de NHRPH ook op de vele vergeten groepen: volledig werklozen, personen in ziekte-invaliditeit, rechthebbenden op een inschakelingsuitkering, gepensioneerden met een klein inkomen die geen recht hebben op de IGO.

Ter herinnering: de wet van 27 februari 1987 kent tegemoetkomingen toe die ver onder de armoedegrens liggen. Dit is niet langer houdbaar. De wet moet dringend worden hervormd.

4. ADVIES BEZORGD 

  • Voor opvolging aan de heer André Gubbels, directeur-generaal van de Directie-Generaal Personen met een handicap
  • Voor opvolging aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
  • Ter informatie aan de heer Alexander De Croo, Eerste Minister
  • Ter informatie aan Unia
  • Ter informatie aan het UNCRPD-coördinatiemechanisme
  • Ter informatie aan de federale ombudsman