Ga naar de inhoud

Advies 2021/42


Advies nr. 2021/42 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de procedure voor de raadpleging van de NHRPH, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 13/12/2021.

Advies op initiatief van de NHRPH.

1. ONDERWERP

Dit advies is bedoeld om de politieke wereld te herinneren aan de procedure voor de raadpleging van de NHRPH.

2. ANALYSE

In de afgelopen maanden en jaren kreeg de NHRPH meerdere dringende vragen om advies, onder meer advies 2021/36 over de verlenging van de COVID-premie, advies 2021/25 over het Federaal Actieplan Handicap, advies 2021-22 over het koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, enz. Wegens de dringendheid zijn de leden van de NHRPH voor deze dringende adviezen via e-mail geraadpleegd.

Verder ontving de NHRPH ook een aantal vragen om advies nadat het politieke besluit al was genomen.

3. ADVIES

Ten eerste herinnert de NHRPH eraan dat artikel 4, lid 2, van het Koninklijk Besluit van 9 juli 1981 tot oprichting van een Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap bepaalt dat de adviezen binnen drie maanden, of - in dringende gevallen - binnen één maand, moeten worden uitgebracht. Wanneer de hoogdringendheid wordt ingeroepen, heeft de NHRPH in de praktijk slechts enkele dagen om een advies uit te brengen. Dit betekent vaak dat de leden langs elektronische weg moeten worden geraadpleegd. De uitwisseling van ideeën in plenaire vergaderingen leidt vanzelfsprekend tot veel volledigere en grondigere adviezen. Een discussie van alle leden is altijd boeiender dan ideeën die geïsoleerd worden geuit. Een van de sterke punten van de NHRPH is net dat de 20 leden, die afkomstig zijn uit verschillende verenigingen van personen met een handicap en representatief zijn voor de gehele handicapsector, hun expertise bundelen.

De NHRPH komt elke maand in plenaire vergadering bijeen (over het algemeen op de derde maandag van de maand). De naleving van dat tijdschema (zoals voorzien in het Koninklijk Besluit) maakt een weldoordachte en efficiënte voorbereiding van de adviezen mogelijk, met name dankzij een grondige bespreking in plenaire zitting.

De NHRPH is zich er evenwel van bewust dat in bepaalde situaties kortere termijnen noodzakelijk zijn, en heeft er in die uitzonderlijke gevallen altijd mee ingestemd de in de teksten voorziene termijnen in te korten en te werken via elektronische raadpleging van zijn leden.

Het is belangrijk in gedachten te houden hoe een advies tot stand komt:

 • Na ontvangst van het verzoek om advies is er eerst de juridische analyse van het probleem door het secretariaat, met inbegrip van, indien nodig, documentatieonderzoek en literatuurstudie.
 • Op basis van deze eerste studie formuleren de leden van de NHRPH hun beschouwingen, die in het advies worden verwerkt.
 • Definitieve redactie van het ontwerp van advies door het secretariaat op basis van de beschouwingen van de leden
 • Goedkeuring door de leden van de inhoud van het advies, na eventuele aanpassingen

Het is dan ook moeilijk om het hele proces in een paar dagen af te ronden, vooral wanneer de analyse complex is.

De NHRPH herhaalt daarom zijn verzoek van 18 juni 2018 (advies 2018/25) en dringt aan op termijnen die het mogelijk maken om de vragen om advies in de plenaire vergadering te behandelen, vooral nu regelmatig de hoogdringendheid wordt ingeroepen.

Ten tweede vindt de NHRPH het zeer belangrijk om van bij het begin van de denkoefening te worden geraadpleegd. De NHRPH moet ook worden geraadpleegd tijdens het gehele besluitvormingsproces. Raadpleging van de NHRPH wanneer het politieke besluit reeds is genomen, is uiteindelijk nutteloos. Deze praktijk is ook in strijd met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met name artikel 4, lid 3, van dit Verdrag. Artikel 4, lid 3, van het verdrag bepaalt: Bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van wetgeving en beleid tot uitvoering van dit Verdrag en bij andere besluitvormingsprocessen betreffende aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een handicap, plegen de Staten die Partij zijn nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met een handicap, en betrekken hen daar via hun representatieve organisaties actief bij.

De NHRPH wenst dan ook van meet af aan correct te werken, met name in het kader van de uitvoering en de opvolging van het Federaal Actieplan Handicap.

Tenslotte wenst de NHRPH ook feedback te krijgen over zijn adviezen. De NHRPH is zich ervan bewust dat iedereen in zijn rol moet blijven, maar vindt dat hij als adviesorgaan het recht heeft te weten waarom een door hem voorgestelde maatregel als niet uitvoerbaar wordt beschouwd, waarom een voorgestelde maatregel moet worden uitgesteld, enz. Dit is essentieel in een gezonde participatieve democratie waarin de mensen weten dat zij worden gehoord. Deze eis is des te belangrijker gezien de tumultueuze gebeurtenissen van de afgelopen maanden.

4. ADVIES BEZORGD

 • Voor opvolging aan de heer Alexander De Croo, Eerste Minister
 • Voor opvolging aan de heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
 • Voor opvolging aan mevrouw Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen
 • Voor opvolging aan de heer Georges Gilkinet, Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
 • Voor opvolging aan de heer Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
 • Voor opvolging aan de heer Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Voor opvolging aan mevrouw Petra De Sutter, Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
 • Voor opvolging aan de heer Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee
 • Voor opvolging aan de heer David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
 • Voor opvolging aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
 • Voor opvolging aan mevrouw Ludivine Dedonder, Minister van Defensie
 • Voor opvolging aan mevrouw Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame ontwikkeling en Green Deal
 • Voor opvolging aan mevrouw Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
 • Voor opvolging aan mevrouw Meryame Kitir, Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
 • Ter info aan mevrouw Tinne Van der Straeten, Minister van Energie
 • Voor opvolging aan de heer Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk
 • Voor opvolging aan de heer Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
 • Voor opvolging aan mevrouw Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
 • Voor opvolging aan de heer Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
 • Voor opvolging aan mevrouw Eva De Bleeker, Staatssecretaris van Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
 • Ter info aan Unia
 • Ter info aan het UNCRPD-coördinatiemechanisme
 • Ter info aan de Federale Ombudsman