Ga naar de inhoud

Advies 2021/06


Advies nr. 2021/06 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2016 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid, uitgebracht op 25/01/2021 na raadpleging van de NHRPH-leden per e-mail van 22/01/2021 wegens de door de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, gevraagde dringende behandeling.

Advies uitgebracht op verzoek van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, in zijn brief van 19/01/2021.

1. ONDERWERP

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2016 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid beoogt meer bepaald het verlengen van de activiteiten van het Nationaal College met twee jaar.

2. ANALYSE

In december 2016 werd op initiatief van mevrouw Maggie De Block, de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid opgericht.

Met dit initiatief bevestigde de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid haar bereidwilligheid om arbeidsongeschikte personen te ondersteunen. Sinds een paar jaar geven steeds meer arbeidsongeschikt erkende personen immers aan actief te willen deelnemen aan de samenleving, maar volgens hun mogelijkheden. In dit kader moet iedereen zijn talenten op de arbeidsmarkt kunnen ontplooien. Deze mogelijkheid moet in gelijke mate worden aangeboden aan arbeidsongeschikte personen, omdat zij, ondanks hun beperkingen, nog veel resterende capaciteiten hebben, ook op beroepsvlak.

Wanneer zij niet meer in staat zijn bepaalde activiteiten uit te voeren, zijn nog heel wat andere taken toegankelijk voor hen. Een dergelijke inclusieve arbeidsmarkt is in België helaas nog lang geen realiteit.

In deze context heeft het College onder andere als taak gestandaardiseerde methoden voor de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid voor te stellen om de evaluaties op elkaar af te stemmen in de verschillende takken van de sociale zekerheid, namelijk de ziekteverzekering (RIZIV), de beroepsziekten (Fedris, ex-FBZ), de arbeidsongevallen (Fedris, ex-FAO), de werkloosheid (RVA), met inbegrip van de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Het gaat ook om het voorstellen van standaarden voor medische communicatie, met de instemming van de patiënt, tussen de verschillende takken van de sociale zekerheid.

Daarnaast werd het College ook gevraagd de opleiding en de harmonisatie van het statuut van de artsen die betrokken zijn bij de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid te onderzoeken.

Alle instellingen, actoren op het gebied van arbeidsongeschiktheid en/of erkenning op federaal niveau, zijn lid van het College. Wetenschappelijke verenigingen van huisartsen, adviserend artsen, artsen-deskundigen en bedrijfsartsen maken ook deel ervan uit.

(Bron: website van de FOD Sociale Zekerheid)

Het ontwerp van KB dat aan de NHRPH wordt voorgelegd beoogt hoofdzakelijk het verlengen van het mandaat van de leden van het Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid, zodat zij de lopende werkzaamheden inzake re-integratie op het werk na een periode van arbeidsongeschiktheid kunnen voortzetten.

3. ADVIES

De NHRPH heeft geen bijzondere opmerkingen over het ontwerp van koninklijk besluit.

De NHRPH wil herinneren aan het belang van wedertewerkstelling van arbeidsongeschikte personen. Hij heeft trouwens verschillende adviezen hierover uitgebracht (advies 2018-29, advies 2016-12, advies 2015-32). Gezien de diversiteit van de wetgeving inzake de evaluatie van arbeidsongeschiktheid is het belangrijk over geharmoniseerde methoden voor deze evaluatie te beschikken.

De NHRPH wordt binnenkort hernieuwd. Hij zal zich de komende weken zeker opnieuw over de kwestie van ‘back-to-work’ in het algemeen buigen, en zal dan kennis nemen van het onlangs ingediende verslag over de evaluatie van de impact van de nieuwe reglementering op de re-integratie op het werk.

Tot slot vraagt de NHRPH zich af of het niet wenselijk zou zijn het Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid een permanent karakter te geven.

4. BEZORGD

  • Voor opvolging aan de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  • Ter informatie aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap
  • Ter informatie aan Unia
  • Ter informatie aan het UNCRPD-coördinatiemechanisme
  • Ter informatie aan de federale Ombudsman