Ga naar de inhoud

Advies 2022/30

Advies nr. 2022/30 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de welvaartsaanpassing van de socialebijstandsuitkeringen 2023 - 2024, uitgebracht op 17 december 2022 na raadpleging van de NHRPH-leden per mail van 16 december 2022 wegens de door mevrouw Karine Lalieux gevraagde dringende behandeling.

Advies uitgebracht op het verzoek per mail van 15 december 2022 van mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris.

1. ADVIES BEZORGD

  • Voor opvolging aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
  • Ter informatie aan de heer Alexander De Croo, Eerste Minister
  • Ter informatie aan Unia
  • Ter informatie aan het UNCRPD-coördinatiemechanisme
  • Ter informatie aan de federale ombudsman

2. ONDERWERP

Een ontwerp van koninklijk besluit draagt bij tot de uitvoering van het advies van de sociale partners over de welvaartsaanpassing.

3. ANALYSE

Volgens de nota aan de Ministerraad draagt het ontwerp bij tot de uitvoering van de welvaartsvastheid 2023 - 2024, in het kader van de uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. Hierdoor worden de bedragen van het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap voor hun respectieve categorieën van gerechtigden aangepast.

De basisbedragen voor het leefloon en de tegemoetkomingen worden daarom per 1 juli 2023 met 2 % verhoogd. (…)

De bedragen van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor de categorieën van gerechtigden voorzien in artikel 6, § 1 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap worden respectievelijk als volgt aangepast op 1 juli 2023:

Basisbedrag juli 2023

Jaarlijks bedrag geïndexeerd in juli 2023 (rekening houdend met de indexering ten gevolge van de overschrijding van de consumentenindex die normaal voorzien is in mei 2023)

Maandelijks bedrag in juli 2023 (rekening houdend met de indexering ten gevolge van de overschrijding van de consumentenindex die normaal voorzien is in mei 2023)

6.040,78

9.061,18

12.245,61

10.108,64

15.162,98

20.491,80

842,39

1.263,58

1.707,65


4. ADVIES

De NHRPH betreurt dat hij bij hoogdringendheid en dus via raadpleging per e-mail een advies moet uitbrengen. Het advies werd op donderdag 15 december 2022 om 17.25 uur gevraagd. Op verzoek van het NHRPH-secretariaat heeft het kabinet van de Minister belast met Personen met een handicap gevraagd het advies klaar te hebben tegen de ‘interkabinettenvergadering’ van maandag 19 december 2022. De NHRPH herinnert aan zijn advies 2021-42 over de procedure voor de raadpleging van de NHRPH.

Vanzelfsprekend staat de NHRPH positief tegenover dit ontwerp van koninklijk besluit. De NHRPH stelt vast dat deze verhoging bovenop de verhoging met 10,75 % komt die voorzien is bij het koninklijk besluit van 14 januari 2021 houdende verhoging van het bedrag van categorieën A, B en C van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (BS van 15 februari 2021) (advies 2020-22).

De NHRPH vraagt zich evenwel af of de armoedegrens in 2024 echt zal worden bereikt door deze laatste geplande verhoging, in combinatie met de automatische indexeringen en de verhoging waarin het koninklijk besluit van 14 januari 2021 voorziet. Volgens het Federaal Planbureau zou de jaarlijkse inflatie immers uitkomen op 9,6 % in 2022. De NHRPH wenst nauwkeurige berekeningen ter bevestiging.