Ga naar de inhoud

Advies 2015/25

Welvaart Vlaamse regering

Advies nr. 2015/25 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende een wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wat betreft de aanpassing van de inkomensbovengrenzen, goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 21 september 2015.

 

Aanvrager

Advies verstrekt op verzoek van de Vlaamse Regering van 24 augustus 2015.

 

Onderwerp

De wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 voorziet in een mechanisme voor de aanpassing van de tegemoetkomingen van de sociale zekerheid aan de welvaart. Om een volledige loskoppeling van de tegemoetkomingen met betrekking tot de bijstandsregeling van die van de socialezekerheidsregeling tegen te gaan, werd in een gelijkaardig welvaartsaanpassingsmechanisme voorzien.

Op 30 januari 2015 kwamen de sociale partners tot een akkoord over de verdeling van de federale welzijnsenveloppe.

In het kader van de 6de Staatshervorming zijn de deelgebieden sedert 1 juli 2014 bevoegd voor de tegemoetkoming voor bejaarden. Overeenkomstig het samenwerkingsprotocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 31 december 2015 blijft de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid tot 31 december 2015 instaan voor het administratief beheer van de dossiers betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

 

Analyse

Het ontwerp van besluit voorziet in een verhoging van de inkomensbovengrenzen voor hulp aan bejaarden met 1,8% op 1 september 2015.

 

Advies

De leden van de NHRPH geven een positief advies voor het voornoemde ontwerp van besluit. Door een verhoging van de inkomensbovengrenzen wordt het mogelijke averechts effect van de verhoging van de andere socialezekerheidstegemoetkomingen op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden immers geneutraliseerd.

Daarnaast moet, vanuit legistiek oogpunt, dit advies in de considerans van bedoeld ontwerp van besluit worden vermeld.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Jo Vandeurzen, Vlaamse Minister van welzijn, gezondheid en gezin;
  • Ter informatie aan de heer Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering;
  • Ter informatie aan mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter informatie aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum;
  • Ter informatie aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme.
 .
Advies
 .