Ga naar de inhoud

Advies 2015/09

Tewerkstelling in openbaar ambt en kruising van gegevens

Advies nr. 2015/09 over de aanpassing van het KB van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 16/03/2015

 

Aanvrager

Advies op vraag van Mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, in haar e-mail van 02/03/2015

 

Onderwerp

Het adviesverzoek bevat 2 aparte vragen. Enerzijds, het bepalen van de personen op wie voormeld KB van toepassing is en, anderzijds, de definitie zelf van een persoon met een handicap, vermeld in dit KB.

De eerste vraag is dringend omdat er reeds contacten zijn geweest met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid over de haalbaarheid van het project. De Staatssecretaris vraagt een dringende behandeling.
In dit advies zal enkel de eerste vraag worden beantwoord; de tweede vraag zal aan bod komen in een later advies.

 

Analyse

Wat betreft het bepalen van de personen op wie het KB van toepassing is, moeten de federale overheidsdiensten volgens dit besluit 3% personen met een handicap tewerkstellen in het kader van hun personeelsbezetting.
Dit percentage van 3% wordt thans berekend volgens de modaliteiten van artikel 3 van het KB; met andere woorden, de registratie hangt af van de wil van de persoon om als persoon met een handicap te worden erkend.

De Staatssecretaris wenst het advies van de NHRPH te bekomen over de  opportuniteit, zo niet het nut (om objectieve cijfers te bekomen) het huidig tellingsysteem te vervangen door een automatische kruising van de bestaande databanken « personen met een handicap ». Anonimiteit zou gewaarborgd zijn.

 

Advies

De NHRPH zou zijn standpunt over verschillende aspecten willen verduidelijken.

 • De personen die krachtens het koninklijk besluit van 6 oktober 2015 willen worden aangeworven, zijn gekend (procedure van dubbele lijst bij Selor).
 • Het KB heeft niet fundamenteel tot doel personen met een handicap te tellen, maar ze aan te werven.
 • Indien de telling concrete sancties mogelijk maakt, zal ze een meerwaarde hebben. Zo niet, ziet de NHRPH het nut ervan niet in.
 • Dit project kan pas worden uitgevoerd indien alle databanken van de verschillende instellingen belast met de erkenning van de handicap toegankelijk zijn.
 • De data moet elke jaar gekruist worden.
 • De huidige doelgroep (criteria voor de erkenning van de handicap) mag onder geen beding worden uitgebreid (zie verdere toelichting in een later apart advies).
 • Naamloze statistieken moeten absoluut worden gewaarborgd.
 

Bezorgd

 • Voor opvolging aan mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking
 • Ter info aan voor Steven Vandeput, Minister van Ambtenarenzaken;
 • Ter info aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum;
 • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme
 .
Advies
 .