Ga naar de inhoud

Advies 2015/08

Raad van Europa  C5

Advies nr. 2015/08 over het Vijfjaarlijks Actiekader post-2015 van de Raad van Europa voor personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 16.03.2015.

 

Aanvrager

Advies verstrekt op aanvraag van de C5 van 06.03.2015.

 

Onderwerp

Het Actieplan van de Raad van Europa voor de bevordering van de rechten en de volledige participatie van personen met een handicap aan de maatschappij in Europa 2006-2015 (Aanbeveling Rec(2006)5 van het Comité van Ministers voor de lidstaten, goedgekeurd door het Comité van  Ministers op 5 april 2006, tijdens de 961ste vergadering van de Afgevaardigden van de Ministers) loopt binnenkort af. Het komt erop aan  prioriteiten voor de komende jaren vast te leggen.

 

Analyse

Het Comité van deskundigen over de rechten van personen met een handicap (DECS-RPD) van de Raad van Europa te STRAATSBURG is ermee belast, overeenkomstig zijn mandaat dat op 1 januari 2014 in werking is getreden, voorstellen te formuleren voor het vijfjaarlijks actiekader post-2015 van de Raad van Europa voor personen met een handicap (kader post-Actieplan voor personen met een handicap) op basis van de evaluatie over de uitvoering door de lidstaten van het lopend Actieplan voor personen met een handicap 2006–2015.

Op Belgisch niveau zijn de ambtenaren aangewezen in het « C5 » - Overleg van de vertegenwoordigers van de Belgische deelgebieden en federale overheid - effectieve leden van dit comité DECS-RPD.

Volgens de C5-leden is het wenselijk dat de volgende prioritaire actiegebieden namens België zouden worden voorgesteld:

  • Rechtsbekwaamheid en zelfbeschikkingsrecht;
  • Zelfstandig leven met een diversiteit aan voorgestelde oplossingen;
  • Tewerkstelling;
  • Participatie aan alle activiteiten van het maatschappelijk leven, en dit op een zo vroeg mogelijke leeftijd.

Wat betreft een bijzondere doelgroep, stellen de C5-leden voor dat meer aandacht zou worden besteed aan zwaar zorgbehoevende personen, met sociale beschermingsmaatregelen voor hun mantelzorgers en gekoppeld aan een gewaarborgde of zelfs ruimer aanbod aan thuishulp, die de voorkeur moet krijgen als alternatief voor een opvang in een instelling telkens als dit mogelijk is, rekening houdende met de levenskeuzes van de persoon met een handicap.

Ze hebben het advies van de NHRPH over deze voorstellen gevraagd.

 

Advies

De NHRPH verheugt zich over de prioriteiten die perfect aansluiten bij het  Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD). Hij is ook opgetogen over het feit dat de Raad van Europa concreet instaat voor de uitvoering van het Verdrag in het kader van zijn beleidsprogramma voor de komende jaren. De voorgestelde aanbevelingen weerspiegelen overigens vele aandachtspunten van het werkveld.

Een doelgroep bestaande uit zwaar zorgbehoevende personen is een feit en er moet verder nagedacht worden over acties voor mantelzorgers en thuishulp.

Vanuit formeel oogpunt wenst de NHRPH dat uitdrukkelijk wordt verwezen naar de tekst van UNCRPD in het advies.

Een volkomen gunstig advies wordt aldus verstrekt.

 

Bezorgd

  • Voor antwoord aan C5;
  • Ter info aan mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking
  • Ter info aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum;
  • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme
 .
Advies
 .