Ga naar de inhoud

Advies 2015/26

Welvaart Duitse Gemeenschap

Advies nr. 2015/26 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over een ontwerp van besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende een wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, wat betreft de aanpassing van de inkomensbovengrenzen, goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 21 september 2015

 

Aanvrager

Advies verstrekt op verzoek van de regering van de Duitstalige Gemeenschap van 18 september 2015

 

Onderwerp

De wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 voorziet in een mechanisme voor de aanpassing van de tegemoetkomingen van de sociale zekerheid aan de welvaart. Om een volledige loskoppeling van de tegemoetkomingen met betrekking tot de bijstandsregeling van die van de socialezekerheidsregeling tegen te gaan, werd in een gelijkaardig welvaartsaanpassingsmechanisme voorzien.

Op 30 januari 2015 kwamen de sociale partners tot een akkoord over de verdeling van de federale welzijnsenveloppe.

In het kader van de 6e staatshervorming zijn de deelgebieden sedert 1 juli 2014 bevoegd voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Overeenkomstig het samenwerkingsprotocol van 15 mei 2014 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de uitoefening van de geregionaliseerde nieuwe bevoegdheden inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor de overgangsperiode tussen 1 juli 2014 en 31 december 2015, blijft de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid tot 31 december 2015 bevoegd voor het administratief beheer van de dossiers betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

 

Analyse

Het ontwerp van besluit voorziet in een verhoging van de inkomensbovengrenzen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met 1,8 % op 1 september 2015.

 

Advies

De leden van de NHRPH geven een positief advies voor het voornoemde ontwerp van besluit. Door een verhoging van de inkomensbovengrenzen worden de mogelijke ongewilde gevolgen van de verhoging van de andere socialezekerheidstegemoetkomingen op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden immers geneutraliseerd.

Vanuit wetgevingstechnisch oogpunt moet dit advies overigens vermeld worden in de aanhef van het bedoelde ontwerp.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Antonios Antoniadis, Duitstalig Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Zaken
  • Ter informatie aan de heer Oliver Paasch, Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
  • Ter informatie aan mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor personen met een handicap
  • Ter informatie aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum
  • Ter informatie aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme
 .
Advies
 .