Ga naar de inhoud

Advies 2015/11

College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde

Advies nr. 2015/11 over het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap  (NHRPH) tijdens de plenaire zitting van 20 april 2015.

 

Aanvrager

Advies uitgebracht door de NHRPH op vraag van Minister De Block per mail van 3 april 2015.

 

Onderwerp

Het ontwerp van KB voorziet in de uitvoering van artikel 89/1 van de wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling. Bij dit artikel wordt het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid opgericht.

 

Analyse

Artikel 89/1 van de wet van 13 juli 2006 bepaalt dat het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid met de volgende opdrachten wordt belast:

 • gestandaardiseerde methoden voorstellen voor de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid met als doelstelling een harmonisatie van de evaluaties in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid;
 • ontwikkelen van aanbevelingen van goede praktijk in sociale verzekeringsgeneeskunde inzake geneeskundige deskundigheid en meewerken aan hun actualisering;
 • standaarden voor geneeskundige communicatie voorstellen, met de toestemming van de patiënt, tussen de verschillende sectoren van de sociale zekerheid;
 • bijdragen tot een betere kennis van de oorzaken van arbeidsongeschiktheid;
 • ontwikkelen van aanbevelingen van gemeenschappelijke trajecten inzake de beroepsherinschakeling in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid.

Deze voorstellen en aanbevelingen zullen naar de beheerscomités van de verschillende betrokken takken van de sociale zekerheid worden gestuurd. De Nationale Arbeidsraad zal geraadpleegd worden over de voorstellen en aanbevelingen van het College voor de onderwerpen die deze Raad aanbelangen.

Artikel 2 van dit ontwerp van KB voorziet in de volgende samenstelling:  vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, van ziekenfondsen, van  wetenschappelijke verenigingen voor verzekeringsgeneeskunde, van het RIZIV, van het Fonds voor de beroepsziekten, van het Fonds voor arbeidsongevallen, van de DG Personen met een handicap en van het Bestuur Medische Expertise van de FOD Volksgezondheid.

Het College zal daadwerkelijk worden opgericht 10 dagen na de bekendmaking van het KB in het Belgisch Staatsblad.

 

Advies

De NHRPH is bijzonder verheugd over de oprichting van het College en over de sterk verwachte opdrachten waarmee het werd belast, zowel wat betreft de nodige verduidelijkingen als de eenvormigheid inzake begrippen en evaluatieprocedures.

De NHRPH herinnert aan artikel 4.3 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, dat België in 2009 heeft bekrachtigd, en dat het volgende bepaalt « Bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van wetgeving en beleid tot uitvoering van dit Verdrag en bij andere besluitvormingsprocessen betreffende aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een handicap, plegen de Staten die Partij zijn nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met een handicap, en betrekken hen daar via hun representatieve organisaties actief bij. ».

Voor de uitvoering van deze bepaling vraagt de NHRPH, als officiële vertegenwoordiger van personen met een handicap, aanwezig te zijn in het College zelf.

 

Bezorgd

 • Voor antwoord aan mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
 • Voor antwoord aan mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking;
 • Ter info aan de heer Kris Peeters, Minister van Werk;
 • Ter info aan de heer Charles Michel, Eerste Minister;
 • Ter info aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum;
 • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Advies
 .