Ga naar de inhoud

Advies 2024/11

 

Advies nr. 2024/11  van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over rechtzetting maatregel cumul IVT-arbeidsinkomen.

Uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 15/04/2024.

Advies op vraag van DG Personen met een handicap van 11/4/2024.

 

1. ADVIES BESTEMD

  • Voor opvolging aan mevrouw Julie Clement, Directeur-generaal van de DG Personen met een handicap
  • Ter informatie aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
  • Ter informatie aan Unia
  • Ter informatie aan het UNCRPD-coördinatiemechanisme
  • Ter informatie aan de federale ombudsman
 

2. ONDERWERP

Ontwerp van KB tot wijziging van het KB IVT/IT van 6 juli 1987 met het oog op de verduidelijking van de maatregel ingevoerd bij het KB cumul IVT-arbeidsinkomen van 31 januari 2024.

 

3. ANALYSE

Op de voorbije plenaire vergadering van de NHRPH, die plaats vond op 18 maart 2024, kwam een probleem naar boven bij de interpretatie van de cumul maatregel.

Op 19 maart 2024 werd er een vraag naar uitklaring gestuurd naar de Beleidscel Lalieux, en een verduidelijking werd achterna gestuurd op 9 april 2024, waarbij het volgende gemeld werd:

De NHRPH heeft Advies 2023/20 verstrekt over de maatregel. Daarin werd gesproken over “IVT-begunstigden, die geen inkomen uit arbeid hebben ontvangen in de twee jaar voorafgaand aan hun tewerkstelling (…)”. De maatregel werd ook in de Commissie Sociale Zaken van 19/9/2023 (zie minister Lalieux op p. 20) zo voorgesteld. 

In het uiteindelijk KB van 31/1/24 wordt evenwel gesproken van 2 jaar voor de werkhervatting. Of is dit een slechte vertaling naar het Nederlands? In de Franse tekst van het KB staat immers: “(…) la personne handicapée qui ne dispose pas d'un tel revenu au moins vingt-quatre mois avant sa (re)mise au travail (…)“.

Op de website van DG HAN wordt de maatregel ook omschreven als: “de combinatie van IVT en arbeidsinkomsten vergemakkelijken voor wie terug aan de slag gaat na minstens twee jaar inactiviteit.” Verder wordt er evenwel weer gesproken over: “Iedereen die een IVT ontvangt en die besluit om na twee jaar zonder arbeidsinkomsten een beroepsactiviteit uit te oefenen, kan van deze maatregel genieten.”

Belangrijk is om uit te klaren wat precies de doelgroep is: zij die 2 jaar geen arbeidsinkomsten hebben gehad (zoals de NHRPH het voor had) of zij die na hun laatste tewerkstelling al 2 jaar geen arbeidsinkomsten hebben gehad?

⇒ Uitklaring is nodig zowel in de KB als op de webpagina van DG HAN.
De NHRPH wenst een vergelijking van data te ontvangen over het aantal potentieel begunstigden van de maatregel zoals geformuleerd voor het advies 2023/20 (tewerkstelling) en na het advies (werkhervatting).

Op 11 april 2024 heeft DG HAN een adviesaanvraag doorgestuurd inzake een ontwerp KB voor een wetgevingstechnische/taalkundige rechtzetting.

Er wordt aan de Nederlandse tekst toegevoegd dat het niet enkel om werkhervatting gaat, maar ook om tewerkstelling. In het Franse luidde de tekst reeds ‘(re)mise au travail’.

Er wordt toegevoegd dat het arbeidsinkomen dat verworven wordt na 24 maanden zonder, normaal aanleiding zou geven tot een ambtshalve herziening o.g.v. art. 23, §1bis, °1 KB procedure tegemoetkomingen van 22 mei 2003 (maar is vrijgesteld…).

De titel van het KB wordt gewijzigd:
In de Franse versie wordt het woord reprendre gewijzigd naar: “(re)prendre le chemin du travail”.
In de Nederlandse versie wordt ‘opnieuw aan het werk te gaan’ gewijzigd naar: “(opnieuw) aan het werk te gaan”.

 

4. ADVIES

De NHRPH ondersteunt de verduidelijking volledig en is blij met deze snelle rechtzetting. De huidige aanpassing ligt helemaal in lijn met de oorspronkelijk gecommuniceerde intentie van de maatregel aan de NHRPH.

⇒ De NHRPH vraagt dat ook de website van DG HAN aangepast wordt zodat het te allen tijde duidelijk is wie de doelgroep van de maatregel is. Dat wil zeggen dat er bij elke vraag van de ‘FAQ’ taalkundig rekening gehouden wordt met het feit dat het gaat zowel om hen die opnieuw aan het werk gaan, als personen die voor het eerst aan het werk gaan.