Ga naar de inhoud

Advies 2009/24

Ontwerp van KB tot wijziging van de wet van 1987

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, §2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht op de plenaire vergadering van 19 oktober 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris voor personen met een handicap.

 

Advies

De Nationale Hoge raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 19 oktober 2009, unaniem een positief advies uitgebracht met betrekking tot het bovenvermelde ontwerp van koninklijk besluit en het bovenvermelde voorontwerp van wet dat als doel heeft alle personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister toe te laten aanspraak te maken op de tegemoetkomingen met een handicap, ongeacht hun nationaliteit.  

 

Bezorgd

  • Aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap.
 .
Adviezen
 .