Ga naar de inhoud

Advies 2009/12

Adviesaanvraag wegcode

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 20 april 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Federale Overheidsienst Mobiliteit en Vervoer.

 

Onderwerp

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft in zijn vergadering van 20 april 2009, unaniem volgend advies uitgebracht met betrekking tot de door u voorgestelde wijziging van artikel 27.4 van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

 

Analyse

De Raad heeft er alle begrip voor dat ernaar gestreefd wordt de geldigheid van de parkeerkaart in hogere mate te waarborgen en de politie toe te laten een efficiëntere controle uit te oefenen.

 

Advies

De Raad meent echter een negatief advies te moeten uitbrengen met betrekking tot het voorstel.

Indien het gebruik van de kaart beperkt wordt tot de houders van parkeerkaarten afgeleverd door lidstaten van de Europese Unie, dan is er sprake van een discriminatie ten opzichte van andere Europese landen en andere continenten.
Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat ook de invoering van de Europese parkeerkaart nog niet beëindigd is. Dit is trouwens het geval in België waar het Europees model slechts sinds 1 januari 2000 wordt afgeleverd, terwijl de kaarten die vóór deze datum afgeleverd werden een geldigheid van 10 jaar hadden.

Een beperking tot alleen maar de landen van het Europese continent is eveneens een discriminatie en in strijd met een internationaal verdrag, namelijk het UNO-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

De Raad ziet een mogelijke oplossing in de invoering van een document dat op internationaal vlak erkend is, en samengaat met het nationale document. Hierbij kan gedacht worden aan het internationaal rijbewijs.

De Raad maakt van de gelegenheid gebruik om de aandacht te vestigen op het feit dat het gebruik van de gele blindenstok werd afgeschaft (wet van 26 november 2006 tot wijziging van de wet van 16 februari 1954 betreffende de bescherming van de blindenstok en tot opheffing van de wet van 4 juli 1991 tot bescherming van de slechtzienden en erkenning van de "gele stok" - BS 15/12/2006).

 

Bezorgd

  • Aan de heer Denis Hendrichs, Dienst Verkeersreglementering van FOD Mobiliteit en Vervoer.
  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
 .
Adviezen
 .