Ga naar de inhoud

Advies 2009/07

Fonds voor tewerkstelling

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 maart 2009.

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 16 maart 2009, unaniem volgend advies uitgebracht met betrekking tot het fonds voor tewerkstelling van personen met een handicap.

 

Analyse

Gelet op de bewoordingen van de memorie van toelichting bij het ontwerp van economische herstelwet (DOC 52 1788/001 en 1788/015 - art.56) : " ... De toekomende middelen zullen, in overeenstemming met het akkoord van de sociale partners, naar de RVA voor de activering van werkloosheidsuitkeringen getransfereerd worden en, meer specifiek, voor acties ten behoeve van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid, ingevolge hun handicap, gebruikt worden... .", gaat de Raad ervan uit dat de 5 miljoen euro die initieel de geldelijke middelen van het fonds ter bevordering van de toegang tot arbeid voor personen met een handicap vormden, nog steeds ter beschikking staan van de tewerkstelling voor personen met een handicap.

Zoals vermeld in zijn eerdere adviezen met betrekking tot hetzelfde onderwerp (adviezen van 16 juni 2008 en 16 februari 2009) wenst de Raad de 5 miljoen euro in te zetten voor de totstandbrenging van deeltijdse ewerkstelling voor personen met een zware handicap.

 

Advies

Over de aard van het mechanisme dat dit project moet realiseren spreekt de Raad zich niet concreet uit gelet op het te technisch karakter van de aangelegenheid. De Raad geeft wel aan een specifiek systeem voor ogen te hebben, controleerbaar en evalueerbaar door hem.

Het systeem moet verbonden worden met een begeleidingscommissie waaraan de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap effectief kan meewerken. Deze commissie volgt de toewijzing van de middelen op en evalueert de aanwendingen ervan.

De Raad dringt er op aan dat de 5 miljoen euro daadwerkelijk voor het scheppen van werkgelegenheid gebruikt worden. Essentieel voor het welslagen van een tewerkstellingsbeleid ten gunste van personen met een handicap is echter de bewustmaking rond dit thema van de twee betrokken doelgroepen, zowel van personen met een handicap als van de werkgevers.

In dit kader denkt de Raad aan de Europese structurele fondsen en de enveloppe die ter zake door de Minister van tewerkstelling beheerd wordt. De Raad is van oordeel dat de middelen van deze structurele fondsen onder andere
voor de publiciteit en het sensibiliseren rond de bovenvermelde in het vooruitzicht gestelde tewerkstellingsmaatregel voor personen met een handicap, zou kunnen gebruikt worden.

De Raad dringt dan ook aan op meer duidelijkheid over deze structurele fondsen: wat is de stand van zaken van dit dossier, kan de raad deelnemen aan de selectie van de projecten, hoe wordt de enveloppe beheerd, ....?

 

Bezorgd

  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
  • Aan mevrouw Joelle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke kansen.
 .
Adviezen
 .