Ga naar de inhoud

Advies 2009/21

Advies omzendbrief parkeren

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 15 juni 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris voor personen met een handicap.

 

Onderwerp

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 15 juni 2009 unaniem volgend advies uitgebracht.

 

Analyse

De Raad vindt het zeer positief dat de geldende reglementering op het gebruik van de parkeerkaart voor personen met  een handicap in herinnering gebracht wordt bij de gemeentelijke overheid. Parkeerproblemen zijn nu eenmaal onafscheidelijk verbonden aan onze leefgewoonten en elke gemeente moet er, in toenemende mate, het hoofd aan bieden. Het is daarbij heel belangrijk dat de plaatsen die voorbehouden zijn aan personen met een handicap, ook daadwerkelijk door de doelgroep kunnen benut worden.

 

Advies

De Nationale Hoge Raad vraagt daarom bijkomend een aantal punten te vermelden.

Het herinneren van de richtlijnen is het geschikte ogenblik om te verwijzen naar de reglementeringen die in de verschillende gewesten van kracht zijn op het verplichte aantal aan personen met een handicap voorbehouden parkeerplaatsen, zowel op publiek als op privaat domein.
Vermits de Raad het ook zeer nuttig vindt de omzendbrief die voorwerp is van huidig advies, eveneens toe te sturen aan de respectievelijke Verenigingen van Steden en Gemeenten, zou in het begeleidend schrijven aan die verenigingen  kunnen gevraagd worden het geven van toelichting bij deze gewestelijke regelgeving, in overweging te willen nemen.

De Raad is van oordeel dat een controle door de politie op het gebruik van de parkeerkaart absoluut noodzakelijk is om het misbruik ervan tegen te gaan. Ook op dit vlak heeft de burgemeester omwille van zijn bevoegdheden in de politiezone, een belangrijke rol te vervullen.

In dit opzicht zou het goed zijn te verwijzen naar het voorbeeld van het arrondissement van Arlon, waar het politieparket een procedure heeft opgezet die als voorbeeld van een goede praktijk kan aangeduid worden.

De procedure verloopt in vier stappen:

  • Bij de directie-generaal Personen met een handicap wordt een lijst opgevraagd van vervallen kaarten en kaarten toebehorend aan overleden titularissen die niet teruggezonden werden naar de directie-generaal.
  • Vervolgens verzoekt de politie schriftelijk aan de nabestaanden en de gewezen rechthebbenden de kaart in kwestie terug te sturen naar de directie-generaal.
  • Op een persconferentie wordt het publiek bewust gemaakt van het probleem, daarbij wordt gewezen op de sancties in geval van misbruik.
  • De vierde stap is de daadwerkelijke politiecontrole op het illegaal parkeren op de aan personen met een handicap voorbehouden plaatsen. De overtreders worden onmiddellijk doorverwezen naar de Politierechtbank.

Aansluitend bij dit punt wenst de Raad het belang van een bewustmakingscampagne te onderstrepen, gericht naar de overheid en naar de ganse gemeenschap. Als men de persoon met een handicap zijn plaats wil geven in de maatschappij, is een aangepaste plaats om zijn wagen te parkeren daartoe al een voorwaarde.

De Raad merkt op dat een dergelijke actie zich zeer goed zou inschrijven in het kader van de Internationale dag van de persoon met een handicap op 3 december.

 

Bezorgd

  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
 .
Adviezen
 .