Ga naar de inhoud

Advies 2009/19

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 15 juni 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris voor personen met een handicap.

 

Onderwerp

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap heeft in vergadering van 15 juni 2009, unaniem een positief advies uitgebracht met betrekking tot het bovenvermelde ontwerp van koninklijk besluit, dat de weg opent naar de reeds lang beoogde gelijkschakeling.

 

Analyse

De Raad heeft echter opgemerkt dat artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat het besluit in werking treedt op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad. Dit geplande "uitstel" zou ingegeven zijn door een vermoeden dat de kinderbijslagfondsen problemen kunnen ondervinden bij de aanpassing van informaticaprogramma's aan de nieuwe regeling.

 

Advies

De raad dringt er ten stelligste op aan deze bepaling te wijzigen in die zin dat de nieuwe regeling reeds van toepassing zou zijn vanaf 1 juli 2009. Het zou werkelijk zonde zijn en ongetwijfeld aanleiding tot grote frustratie, mocht de groep kinderen die van de nieuwe regeling zou kunnen genieten, na de vakantie te weten komen dat deze gunstige maatregel hun net voorbijgaat.

De Raad kan er trouwens niet mee akkoord gaan dat als reden wordt aangehaald dat de informaticaprogramma's moeten gewijzigd worden. Door het feit dat de tewerkstelling als jobstudent geen invloed meer heeft op de kinderbijslag, moeten daarvoor geen gegevens meer ingebracht worden.

De Raad laat ter zake ook opmerken dat kinderen met een handicap weinig of niet gebruik maken van de mogelijkheid tot uitbreiding van de toegelaten tewerkstelling naar de andere maanden van het jaar. Dit houdt concreet in dat de meerderheid onder hen een jaar zal moeten wachten om van deze maatregel te kunnen genieten.

De Raad rekent op de welwillendheid van de bevoegde instanties om deze aanzienlijke verbetering "af" te maken, en de inspanningen nu al te bekronen.

 

Bezorgd

  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
  • Aan mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.
 .
Adviezen
 .