Ga naar de inhoud

Advies 2009/02

Uitbreiding van de hervorming van het stelsel van de verhoogde kinderbijslag.

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 2 februari 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris voor personen met een handicap.

 

Onderwerp

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 2 februari 2009, unaniem een positief advies uitgebracht met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (1) van 24 december 2002.

 

Analyse

De Raad wenst hierbij nochtans volgende opmerkingen te formuleren:

  • Het is een dwingende noodzaak dat de betrokken gezinnen, en de diensten die hen gewoonlijk bijstaan, zo duidelijk en uitgebreid mogelijk, ge├»nformeerd worden over de veralgemeende invoering van de hervorming, zodat zij met kennis van zaken kunnen handelen;
  • De bepalingen opgenomen in artikel 13 van het ontwerp van besluit die een oplossing zouden moeten bieden voor de kinderen, die telkens zich een nieuw feit voordoet dat mogelijk te maken heeft met een verbetering van hun situatie, aan een herziening onderworpen worden, voldoen in geen geval. Deze situatie doet zich inzonderheid voor wanneer de jonge persoon met een handicap zich als werkzoekende inschrijft. Er kan geen enkel objectief element gevonden worden om in deze omstandigheid welke maatregel dan ook, zij het de "eenvoudige" mededeling aan de medische dienst van de Directie-generaal Personen met een handicap, en de beslissing tot herziening op verzoek van de geneesheer, te rechtvaardigen. Dergelijke maatregelen staan haaks op de pogingen om jonge personen met een handicap op de arbeidsmarkt te introduceren. De raad verwijst hier dan ook naar zijn eerder advies van 1 september 2008, in verband met omzendbrief CO 1373;
  • De Raad kan er niet mee akkoord gaan dat niet voorzien wordt in een systeem van verworven rechten waardoor kinderen die geen herzieningsaanvraag indienen, in het oude systeem zouden kunnen blijven. Nu dreigt een groep oudere kinderen voor een relatief korte periode, in het nieuwe stelsel te sukkelen met alle administratieve narigheden daaraan verbonden. Ook voor dit standpunt verwijst de raad naar een eerder advies van 13 november 2006;
  • De raad dringt er tenslotte op aan dat zo spoedig mogelijk alle onderscheid dat thans nog bestaat tussen "valide" en "niet-valide" kinderen in de kinderbijslagregeling (aantal gepresteerde dagen, de situatie van de student die een job heeft, gebonden is aan een leercontract, een eindverhandeling voorbereidt), opgeheven wordt, want in feite een discriminatie is.
 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap herinnert ook aan zijn verzoek, opgenomen in zijn reeds geciteerd advies van 1 september, te willen nagaan op welke wijze de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap kan ingeschakeld worden in het overleg met betrekking tot de regelgeving over de verhoogde kinderbijslag.

De Raad meent hierdoor een mogelijkheid te krijgen de concrete situatie van kinderen met een handicap op het gepaste moment te kunnen toelichten.

 

Bezorgd

  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
 .
Adviezen
 .