Ga naar de inhoud

Advies 2009/28

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 november 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris in zijn brief van 09/11/2009.

 

Onderwerp

  • In afwijking van het algemeen principe dat de uitbetaling van de tegemoetkomingen wordt uitgevoerd door overschrijving op een zichtrekening bij een financiële instelling, geopend op naam van de persoon met een handicap of waarvan hij mede-titularis is, wordt de mogelijkheid voorzien de uitbetaling van de tegemoetkomingen te doen aan de door de rechter aangestelde schuldbemiddelaar;
  • Van de mogelijkheid om op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de gerechtigde, de uitbetaling te doen gebeuren door postassignatie waarvan het bedrag ten huize betaalbaar is in handen van de gerechtigde, wordt afgeweken als de rechthebbende in een collectieve residentie verblijft. In dat geval zal de betaling van de tegemoetkomingen enkel gebeuren op een zichtrekening, geopend op naam van de persoon met een handicap of waarvan hij mede-titularis is.
 

Advies

Positief.

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap stelt uitdrukkelijk, dat de maatregel om de betaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap niet meer per postassignatie te doen, beperkt moet blijven tot personen die in een collectieve voorziening verblijven. Een aantal negatieve factoren zoals het in omloop zijn van veel geld binnen de instelling, wat de onveiligheid doet toenemen, en de moeilijke bedeling van de gelden in de verschillende kamers door de postbodes, pleiten voor de invoering ervan.

De Raad wijst er op dat de administratie uiterst aandachtig de uitvoering van deze maatregel moet volgen. Het is een bekend feit dat sommige banken weigeren een zichtrekening te openen op naam van een persoon met een handicap. Van de administratie wordt verwacht dat ze in dergelijke gevallen naar een oplossing zoekt. Als de weigering gehandhaafd blijft moet de persoon verder met een postassignatie uitbetaald worden.

De mogelijkheid om op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de gerechtigde, de uitbetaling te doen gebeuren door een postassignatie waarvan het bedrag ten huize betaalbaar is in handen van de gerechtigde, moet echter behouden blijven voor  alle andere groepen van gerechtigden op tegemoetkomingen aan personen met een handicap. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap benadrukt in dit opzicht nogmaals de sociale rol van de postbode die moet gehandhaafd worden.

De Raad wenst ook het belang te onderstrepen van een ruime informatiecampagne voorafgaand aan het van kracht worden van de maatregel.

 

Bezorgd

  • Aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap.
 .
Adviezen
 .