Ga naar de inhoud

Advies 2010/24

Parkeerkaart voor PMH

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 22/11/2010

 

Aanvrager

Advies op vraag van de heer Delizée, staatssecretaris voor personenn met een handicap (brief van 17/11/2010).

 

Onderwerp

Het ontwerp van ministerieel besluit heeft tot doel de procedure om een
parkeerkaart te bekomen, te vereenvoudigen.
De persoon met een handicap zal geen identiteitsfoto moeten opsturen
indien een foto beschikbaar is in het Register van de identiteitskaarten of
in het Register van de Vreemdelingenkaarten, waar de Directie-generaal
de foto zal opvragen.

Op de plenaire vergadering werd verder gezegd dat de firma die de
kaarten maakt, de parkeerkaart naar de betrokkene stuurt die zijn
handtekening aanbrengt als hij de kaart ontvangt.

Op de parkeerkaart is een hologram aangebracht en een volgnummer om
het aanmaken van duplicaten te beperken.

 

Advies

De NHRPH geeft een positief advies met betrekking tot deze wijzigingen en
spreekt zijn waardering uit voor de aandacht die besteed wordt aan de
beveiliging van de kaart.

Voor het overige zijn de leden het er over eens dat enkel een doelgerichte
controle door de politie het oneigenlijk gebruik van de kaart kan inperken.

De NHRPH meent dat een sensibiliseringsactie in die zin noodzakelijk is.

 

Bezorgd

voor opvolging aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap

Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en
racismebestrijding.

 .