Ga naar de inhoud

Advies 2010/11

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over een mogelijke verhuis van de medische dienst, uitgebracht tijdens de zitting van 15/03/2010

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

Op de plenaire vergadering van 15 maart 2010 heeft het kabinet van de
heer Staatssecretaris meegedeeld dat een verhuis van de medische dienst
naar de De Brouckèretoren niet langer weerhouden wordt. De
verwijdering van de aangetroffen hoeveelheden asbest is binnen de
gestelde oogmerken niet haalbaar.

Voorgesteld wordt niet meer te zoeken naar een locatie als dusdanig maar
trachten gebruik te maken van reeds bestaande medische kabinetten. In
dit verband zou een mogelijke oplossing kunnen gevonden worden in het
ziekenhuis "Clinique César De Paepe, Cellebroersstraat 11, 1000 Brussel,
waar een verdieping zou kunnen aangewend worden voor de installatie
van de medische dienst.

 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap is van mening
dat bij afwezigheid van duidelijkheid met betrekking tot de geplande
verhuis van de FOD Sociale Zekerheid naar WTC III, het zoeken naar een tussenoplossing zich opdringt.

Nochtans mag niet uit het oog verloren worden dat elk voorstel tot een oplossing aan bepaalde vereisten moet voldoen. Deze eisen beperken zich niet alleen tot de toegankelijkheid van het gebouw als dusdanig: de toegankelijkheid van de omgeving en de bereikbaarheid met alle mogelijke verplaatsingsmiddelen zijn van groot belang.

De toegankelijkheid van gebouw en omgeving moet gecontroleerd worden
door bevoegde deskundige instanties en gewaarborgd, zodat een verhuis
zinvol is.

 

Bezorgd

voor opvolging aan

  • De heer Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen;
  • Mevrouw Marie-Caroline Pardon, Directeur-generaal Klantenbeheer van de Regie van de gebouwen

ter info aan

  • De heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap;
  • Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
 .