Ga naar de inhoud

Advies 2010/07

Artikel 33 van het VN-Verdrag

Advies over de toepassing op Belgisch federaal vlak van artikel 33 van het VN-Verdrag over de rechten van de personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 22/02/2010

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

Het VN-Verdrag is in werking getreden op 1 augustus 2009. Artikel 33 van het Verdrag bepaalt dat de Staten een opvolgingsstructuur moeten uitwerken met:

 • Artikel 33.1 - in hun administratieve organisatie:
  • een of meer contactpunten belast met de uitvoering van dit Verdrag
  • een coördinatiesysteem
 • Artikel 33.2: een of meer onafhankelijke instanties om het Verdrag te bevorderen, te beschermen en op te volgen. Deze instantie moet beantwoorden aan de 'Criteria van Parijs' en moet het maatschappelijk middenveld daarnaast betrekken bij de opvolging

Uiterlijk 1 augustus 2011 moet België een eerste verslag indienen bij de VN, dat prioritair moet berichten over de toepassing van artikel 33 door België

 

Analyse

De NHRPH had op 25 april 2008 een eerste advies ingediend betreffende de samenstelling van de onafhankelijke instantie (artikel 33.2). Uit de ter sprake gebrachte formules werd ervoor gekozen de adviesraden (als voornaamste vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld) te betrekken bij een basisstructuur die, in wisselwerking met de administratie (artikel 33.1), fundamenteel efficiënt wil zijn en bijgevolg een beperkt aantal deelnemers moet hebben ('Commissie voor de rechten van personen met een handicap' genoemd)

Dit advies werd doorgezonden naar de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Personen met een handicap

 

Advies

Sinds twee jaar heeft de NHRPH zijn analyse van artikel 33 aangevuld met Belgische en buitenlandse expertise. Hij wenst te verwijzen naar zijn advies door, voor de oprichting van de onafhankelijke instantie (artikel 33.2), de nadruk te leggen op de volgende aspecten:

 • naleving van alle vereisten en de filosofie van het VN-Verdrag
 • naleving van de 'Criteria van Parijs' bij de samenstelling van de onafhankelijke instantie
 • handystreaming: effectieve deelname van de adviesraden:
  • aan het denkwerk en de besluitvorming voor alle beleidslijnen en beslissingen
  • aan de rapportering (artikel 35.4)
 • beperking van het stemrecht in de onafhankelijke instantie tot uitsluitend de vertegenwoordigers van de adviesraden
 • ter beschikking stelling van personeel en financiële middelen voor de ondersteuning van de efficiëntie, onafhankelijkheid en bestendigheid van de onafhankelijke instantie
 • structurering van de relaties tussen de onafhankelijke instantie en het coördinatiesysteem

De NHRPH benadrukt tevens de verplichting van de Staat om "in het kader van de ontwikkeling tot uitvoering van dit Verdrag, ... nauw overleg te plegen met personen met een handicap en hen actief daarbij te betrekken ... via hun representatieve organisaties" (artikel 4.3)

 

Bezorgd

Voor opvolging aan de heer de Eerste Minister en de heer Staatssecretaris voor Personen met een handicap

 .