Ga naar de inhoud

Advies 2010/25

Welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen van PMH

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 13/12/2010.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris in zijn brief van 10/10/2010

 

Onderwerp

De wet betreffende het Generatiepact van 23 december 2005 voorziet in een welvaartsaanpassingsmechanisme voor socialezekerheidsuitkeringen. Om te voorkomen dat er een grote kloof ontstaat tussen de tegemoetkomingen van het bijstandsstelsel en de socialezekerheidsuitkeringen is in een gelijkaardig mechanisme van welvaartsaanpassing voorzien.

 

Advies

De NHRPH wil, in volgorde van belangrijkheid, dat het bedrag van de toegekende financiële enveloppe gebruikt wordt om volgende maatregelen te financieren:

  • Voorrang wordt gegeven aan de verhoging met 1% van de bedragen van de inkomensvervangende tegemoetkoming, want deze situeren zich onder de armoedegrens;
  • Een volgende doelstelling is de verhoging, voor de berekening van de integratietegemoetkoming, van de grensbedragen van de categorievrijstelling, toegepast op de "andere" inkomens van de persoon met een handicap (zoals onderhoudsgeld, inkomen partner dat de grens overschrijdt, ...) tot het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap laat bovendien binnen het kader van deze maatregel opmerken dat het absoluut noodzakelijk is in de toekomst te vermijden dat afwijkingen ontstaan tussen de bedragen van deze categorievrijstelling en de bedragen van de inkomensvervangende tegemoetkoming, hetgeen op dit ogenblik het geval is. Beide bedragen moeten integendeel steeds in dezelfde zin verhoogd worden zoals dat vóór 2003 ook het geval was. Bijgevolg stelt de NHRPH voor dat wat betreft de reglementaire teksten, teruggekeerd wordt naar de formulering zoals ze bestond vóór 2003: namelijk dat de categorievrijstelling moet overeenkomen met het jaarlijks bedrag van de overeenstemmende inkomensvervangende tegemoetkoming.
  • Wanneer er nog een budgettaire ruimte voorhanden is, zet de NHRPH deze in voor de verhoging met 1% van de bedragen van de integratietegemoetkoming voor categorie 1 en 2.
 

Bezorgd

Voor opvolging aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap

Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

 .