Ga naar de inhoud

Advies 2010/10

EU-Strategie 2020

over het voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot zijn strategie voor een slimme en inclusieve groei, uitgebracht tijdens de zitting van 15/03/2010

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

Het voorstel gaat uit van 3 prioriteiten: een slimme, duurzame en inclusieve groei

Het bepaalt dat er 5 doelstellingen worden nagestreefd:

 • 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar zou werk moeten hebben
 • 3 % van het BBP van de EU zou moeten worden ge├»nvesteerd in R&D
 • de "20/20/20" doelstellingen inzake klimaat en energie (waaronder een vermindering van de uitstoot met 30 % indien de juiste voorwaarden vervuld zijn) zouden moeten worden gehaald
 • het aantal schoolverlaters zou moeten worden teruggebracht tot minder dan 10% en ten minste 40% van de jonge generaties zouden een diploma van hoger onderwijs moeten behalen
 • het aantal door armoede bedreigde personen zou met 20 miljoen moeten worden verminderd
 

Advies

De NHRPH en het Belgian Disability Forum vzw kanten zich tegen de fundamenteel economische inslag van de Strategie en de flagrante wanverhouding tussen de economische pijlers en de sociale pijler. De groei en in tweede instantie de tewerkstelling worden naar voren gebracht als het wondermiddel tegen de crisis

De Europese en wereldwijde crisis heeft overduidelijk aan het licht gebracht dat de groei en de tewerkstelling geen bescherming bieden tegen de crisis ("ten minste 8 % van de werkende bevolking is arm"), noch een garantie is tegen de risico's van uitsluiting. Wel hebben studies aangetoond dat sociale promotie zorgt voor de vooruitgang van een samenleving en voor een zo groot mogelijke insluiting

Men kan niet anders dan vaststellen dat er geen enkele doelstelling inzake sociale insluiting is, terwijl het Verdrag van Lissabon dat thans op onbetwistbare wijze mogelijk maakt. De volledige opvang van de meest kwetsbare maatschappelijke groepen behoort niet tot de 5 prioriteiten van de Europese Unie! Moet men eraan herinneren dat Europa 60 miljoen personen met een handicap telt, en dat 1 op 6 arm is?

Personen met een handicap, net als andere kwetsbare groepen zoals vrouwen en ouderen, koesteren legitieme verwachtingen wat betreft autonomie en welzijn. Ze hebben al zwaar geleden onder de crisis en nemen in het voorstel van de Commissie geen enkel teken van toekomstige ondersteuning waar

De Belgische verenigingen van personen met een handicap verwachten dat de nieuwe Strategie 2020 degelijke antwoorden biedt op de volgende vlakken:

 • Sociale bescherming van alle Europese burgers
 • Toegang tot de minimuminkomens en oplossingen voor de beperkte activering
 • Toegang tot kwaliteitsvolle goederen en diensten
 • Versterking van de sociale economie en van de ontwikkeling van ESF's met sociale doeleinden
 • Gestructureerde deelname van de sociale actoren aan de besluitvorming (versterking van de OCM)

We vragen dat de Europese Unie de maatschappelijke vooruitgang voor allen tot een transversaal beleidspunt maakt, met ambitieuze doelstellingen en adequate indicatoren

 

Bezorgd

 • aan de Voorzitter van de Raad en van de Commissie, aan de Belgische Eerste Minister, aan de Minister van Sociale Zaken, aan de Minister van Tewerkstelling en Gelijke Kansen en aan de Staatssecretaris belast met Personen met een handicap, voor opvolging
 • aan de adviesraden van personen met een handicap, ter info
 .