Ga naar de inhoud

Advies 2020/07

Advies nr. 2020/07 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het dossierbeheer van de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) en de hervorming van de medische en administratieve diensten ingevolge de COVID-19-gezondheidscrisis, uitgebracht op 20/03/2020 na raadpleging van de leden per e-mail wegens het dringend verzoek gevraagd per e-mail op 17/03/2020.

Advies verstrekt op initiatief van de NHRPH.

1. ONDERWERP

Rekening houden met de gevolgen van de COVID-19-gezondheidscrisis voor het beheer van dossiers van de DG HAN.

2. ANALYSE

 • Het beheer van de COVID-19-gezondheidscrisis verandert het werk van de huisartsen fundamenteel.
  Huisartsen worden sedert enkele dagen volledig overrompeld door medische situaties in verband met COVID-19.
  Raadplegingen gebeuren voortaan meestal per telefoon. Deze raadplegingen komen bovenop de gewoonlijke "fysieke" raadplegingen. Niet-dringende afspraken worden vaak uitgesteld of zelfs gewoon geannuleerd. 
  Veel huisartsen hebben geen tijd meer voor de evaluatie van de medische situatie van een persoon met een handicap, noch voor het invullen van de vereiste medische documenten voor de aanvraag van tegemoetkomingen of afgeleide rechten.

 • Het personeel van de openbare diensten worden aangemoedigd om te telewerken. De sociale zitdagen werden afgeschaft en de medische raadplegingen bij de adviserende geneesheren van de DG HAN werden volledig opgeschort.

 • Daarnaast doen de officiële medische mededelingen vrezen dat heel wat werknemers ziek zullen worden in de komende weken, als ze dat al niet zijn. De werkcapaciteit in veel diensten van de DG HAN maar ook in andere administraties die samenwerken met de DG HAN (FOD Financiën, Federale Pensioendienst, FOD Justitie, KSZ, …) zal mogelijk in een wisselende en belangrijke mate verminderen.

 • Waarschijnlijk zal de combinatie van deze (en mogelijk ook andere nog niet beoordeelde) factoren tot gevolg hebben dat de behandelingstermijnen van de dossiers van tegemoetkomingen of van afgeleide rechten langer worden.

 • Tot slot neemt de regering een aantal maatregelen om de koopkracht van de burgers te ondersteunen. Zo wordt de toegang tot tijdelijke economische werkloosheid veralgemeend. Uiteraard is dat een goede zaak. Toch wijst de NHRPH erop dat deze maatregel mogelijk negatieve effecten kan hebben voor de berekening van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

3. ADVIES

De NHRPH dringt erop aan dat de DG HAN

 • regelmatig en duidelijk, via haar website en telefonische permanentie, communiceert over het dossierbeheer en de eventuele langere behandelingstermijnen;
 • de personen met een handicap op geen enkele manier het slachtoffer laat worden van de situatie en dat er algemeen soepel wordt omgegaan met de termijnen voor de mededeling van inlichtingen.

De NHRPH dringt er ook op aan dat de OCMW’s de nodige voorschotten toekennen aan personen die de beslissing van de DG HAN afwachten.

De NHRPH vraagt dat de beroepen die tijdens de lockdown worden ingediend en de beroepen die laattijdig worden ingediend wegens die lockdown met welwillende aandacht worden behandeld.

Ten slotte vraagt de NHRPH dat de regels voor de berekening van de IVT/IT (inkomensvervangende tegemoetkoming / integratietegemoetkoming) zo nodig worden herzien om negatieve effecten van de regeling van de tijdelijke economische werkloosheid te voorkomen. Zie advies 2020/09.

4. ADVIES BEZORGD

 • Voor opvolging aan mevrouw Nathalie Muylle, Minister belast met Personen met een beperking;
 • Voor opvolging aan de heer Koen Geens, Minister van Justitie;
 • Voor opvolging aan de heer André Gubbels, Directeur-generaal van de DG HAN;
 • Ter info aan mevrouw Sophie Wilmès, Eerste Minister;
 • Ter info aan UNIA;
 • Ter info aan het UNCRPD-coördinatiemechanisme.