Ga naar de inhoud

Advies 2020/27


Advies nr. 2020/27 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 21/12/2020.

Advies uitgebracht op vraag van de heer André Gubbels, Directeur-généraal van de DG Personen met een handicap (DG HAN), in zijn mail van 18/12/2020.

1. ONDERWERP

In een mail van 18 december 2020 aan de Voorzitster van de NHRPH heeft de heer Gubbels, Directeur-generaal van de Directie-generaal Personen met een handicap, het advies van de NHRPH gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar.

2. ANALYSE

Het ontwerp van koninklijk besluit in kwestie heeft tot doel het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap te wijzigen naar aanleiding van de wijziging van de wet tot aanpassing van het leeftijdscriterium voor het verkrijgen van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Het leeftijdscriterium wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar.

De memorie van toelichting van de wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar, voorziet in een overgangsmaatregel door de wijziging van artikel 14 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003. De memorie van toelichting bepaalt eveneens dat de overgangsmaatregel van toepassing is gedurende de 3 maanden die volgen op de goedkeuringsdatum van de wet. Op te merken valt dat het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de aanvraag moet worden ingediend binnen de drie maanden na de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad (zie hieronder).

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat artikel 14 van het koninklijk besluit wordt aangevuld met een tweede lid dat bepaalt dat voor personen die op 1 augustus 2020 tussen 18 en 21 jaar oud zijn, het recht op de tegemoetkoming ten vroegste ingaat op 1 augustus 2020 indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden bepaald bij de wet en dat de aanvraag ingediend wordt ten laatste drie maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de wet van XXX tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar.

Bovendien worden, als gevolg van de aanpassing van het leeftijdscriterium bij de wet XXX tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar, de artikelen 3/1, 4 en 14 van het voornoemd koninklijk besluit gewijzigd, waarbij het woord “eenentwintig” wordt vervangen door het woord “achttien”.

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar, werd op 17 december 2020 door de voltallige vergadering van de Kamer aangenomen. Het moet de Koning nog ter ondertekening worden voorgelegd.

3. ADVIES

In de eerste plaats stelt de NHRPH een kleine redactionele fout vast in de Franse versie van het ontwerp van koninklijk besluit. Artikel 3, § 2 van het ontwerp van koninklijk besluit verwijst immers naar “la loi du XXX modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, concernant l’adaptation du critère d’âge de 21 à 18 ans”, terwijl het gaat om “la loi du XXX modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, portant adaptation du critère d’âge de 21 à 18 ans”.

De NHRPH is verheugd dat personen die tot nog toe geen recht hadden op bijkomende kinderbijslag, vanaf de bekendmaking van de wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar, drie maanden de tijd zullen hebben om een aanvraag in te dienen, en dat de beslissing die op hen betrekking heeft mogelijk een terugwerkende kracht zal hebben: deze beslissing zal ingaan vanaf het moment dat zij 18 jaar zijn geworden en ten vroegste vanaf 1 augustus 2020.

Er is wel één aandachtspunt voor de NHRPH. Indien de wet op korte termijn wordt bekendgemaakt (bijvoorbeeld eind december 2020) en het koninklijk besluit veel later wordt bekendgemaakt (bijvoorbeeld in februari), zal de administratie dan voldoende tijd hebben om de burgers op een correcte manier te informeren? Zou het niet beter zijn te bepalen dat de termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de bekendmaking van het koninklijk besluit? Men zou ook de mogelijkheid kunnen overwegen beide teksten op dezelfde dag in het Belgisch Staatsblad bekend te maken. De NHRPH wil de zekerheid dat dit probleem zich niet zal voordoen.

De NHRPH dringt erop aan dat aan deze maatregel ruime bekendheid wordt gegeven zodra die in werking treedt. Aangezien de personen in kwestie per definitie niet "in het systeem" zitten, moeten ze zo snel mogelijk over de maatregel worden ingelicht zodat ze hun rechten kunnen doen gelden. De NHRPH dringt er sterk op aan dat alle mogelijke kanalen worden geactiveerd, want een periode van 3 maanden is zeer kort.

De NHRPH stelt vast dat vanaf 01/01/2020 een aanzienlijk aantal hervormingen in werking treden die nieuwe aanvragen met zich zullen meebrengen. Het beheer ervan mag geen negatief effect hebben op de lopende dossiers.

4. BEZORGD

  • Voor opvolging aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking
  • Voor opvolging aan de heer André Gubbels, Directeur-generaal DG HAN
  • Ter info aan mevrouw Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
  • Ter info aan Unia
  • Ter info aan het UNCRPD-coördinatiemechanisme
  • Ter info aan de Federale Ombudsman