Ga naar de inhoud

Advies 2010/26

Criteria voor het verkrijgen van de parkeerkaart voor PMH

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de criteria voor het verkrijgen van de parkeerkaart voor personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 15/03/2010.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de heer Delizée, Staatssecretaris belast met Personen met een handicap

 

Onderwerp

De adviesaanvraag van de heer Staatssecretaris vertrekt van de vaststelling dat de laatste jaren, een groeiend aantal parkeerkaarten voor personen met een handicap in omloop is.

Aan deze vaststelling wordt onmiddellijk het gevolg gekoppeld dat voorbehouden parkeerplaatsen zeldzaam worden, wat jammer is voor personen met verplaatsingsproblemen.

Een oplossing wordt gevonden in een mogelijke beperking van de toekenningsvoorwaarden van de kaart, met name het uitsluiten van het criterium van de algemene handicap, zoals aanbevolen door de NHRPH in zijn memorandum van 2007.

Het advies dat de staatssecretaris vraagt is drieledig en heeft betrekking op:

 • Het geheel van de thans in voege zijn toekenningscriteria;
 • De controle op de parkeerkaarten;
 • Het gebruik van de parkeerkaarten.
 

Analyse

Alleen al een analyse van de vraag van de staatssecretaris roept volgende vragen op (niet exhaustief):

 • Zijn er, in verhouding tot het totale wagenpark, meer parkeerkaarten in omloop en welke zijn de mogelijke oorzaken?
 • Waarom is er een tekort aan voorbehouden plaatsen?
 • Heeft een persoon met mobiliteitsbeperkingen voorrang bij het gebruik van een wagen om zich te verplaatsen?
 • Moet het aantal in omloop zijnde parkeerkaarten beperkt worden?
 • Is de beperking van de toekenningsvoorwaarden een oplossing?
 • Zijn er andere oplossingen?
 • Wat was de bedoeling van NHRPH met de vermelding in het memorandum: "de toekenning van de parkeerkaart op basis van verplaatsingsmoeilijkheden"?
 • Welke situaties maken dat een persoon zich moeilijk kan verplaatsen?
 • Op welke leeftijd wordt de parkeerkaart aangevraagd?
 • Wat houdt controle in?
 • In welke situaties mag de parkeerkaart gebruikt worden?

Analyse

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap is de mening toegedaan dat een hele reeks argumenten aantonen dat het probleem van de parkeerkaart complexer is dan de algemene criteria. De Raad brengt dan ook een voorlopig negatief advies uit om alleen daaraan iets te doen.

Bovendien blijkt uit recent cijfermateriaal dat de parkeerkaart in de overgrote meerderheid van de gevallen afgeleverd wordt op basis van een score van 2 punten voor verplaatsing.

Het bureau van de NHRPH heeft bijkomende cijfergegevens gevraagd en hoopt op basis daarvan een definitief advies te kunnen geven.

 

Bezorgd

Voor opvolging aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap

Ter info aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

 .