Ga naar de inhoud

Advies 2010/13

Tewerkstelling

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging
van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden met het oog op het
bevorderen van de tewerkstelling van werkzoekenden met een
verminderde arbeidsgeschiktheid. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 15/03/2010.

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

Personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid kunnen vanaf de
eerste dag waarop zij ingeschreven zijn bij de bevoegde gewestelijke
dienst voor arbeidsbemiddeling, en dit gedurende 24 maanden, genieten
van een geactiveerde werkloosheidsuitkering van 500 euro per maand.
Als personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid worden
beschouwd:

  • Niet-werkende werkzoekenden die voldoen aan de voorwaarden om ingeschreven te worden in een regionaal agentschap voor personen met een handicap;
  • Niet-werkende werkzoekenden die voldoen aan de medische voorwaarden om te kunnen genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming ingevolge de wet van 27 februari 1987 op de tegemoetkoming aan personen met een handicap;
  • Doelgroepwerknemers tewerkgesteld bij werkgevers die ressorteren onder het paritair comité nummer 327 voor sociale en beschuttende werkplaatsen, voor zover zij overstappen naar een reguliere tewerkstelling;
  • De werkzoekende met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 33 procent volgens de regels van de werkloosheidsreglementering.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft betrekking op de aanwending van
de middelen van het Tewerkstellingsfonds voor personen met een
handicap.

 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap wenst
uitdrukkelijk te verwijzen naar de inhoud van eerdere adviezen met
betrekking tot het gebruiken van de middelen van het Fonds voor
Tewerkstelling van Personen met een handicap.

Met name in zijn advies van 16 februari 2009 wordt terzake het volgende
meegegeven:

"De Raad kiest ervoor het geld te gebruiken voor het scheppen van
bijkomende arbeidsplaatsen in de bedrijfssector.
Het doel is zo vlug mogelijk tot realisaties te komen.

De voorkeur van de Raad gaat uit naar halftijdse tewerkstelling omdat
hierdoor veel meer personen met een handicap kunnen ingeschakeld
worden, en deze vorm van tewerkstelling ook beter tegemoetkomt aan de
mogelijkheden van een meerderheid van personen met een handicap. Dit
vereist nochtans niet alleen bewustmaking met betrekking tot de ontstane
tewerkstellingsmogelijkheden voor personen met een handicap, het is
bovendien ten overstaan van de werkgever ook meer nodig te pleiten voor
deeltijds werk.

In cumulatie met tegemoetkomingen is dit ook voordeliger en kan de
integratietegemoetkoming geheel of gedeeltelijk behouden blijven, wat
eveneens het geval is van een aantal afgeleide rechten.

Deze tewerkstelling wordt voorbehouden aan zwaar gehandicapte
personen.

De Raad herinnert ook aan de noodzaak op een steeds terugkomende
wijze financiële middelen te voorzien, zodat projecten op langere termijn
kunnen gelanceerd worden."

De Raad stelt vast dat er geen overeenkomst is tussen de bepalingen van
het aan de orde zijnde ontwerp van koninklijk besluit en de doelgroep
zoals geformuleerd in zijn advies.

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap dringt aan op
een evaluatie van de getroffen maatregel na het aflopen van de voorziene
termijn van 24 maanden.

De Raad vreest dat de middelen van het Fonds voor Tewerkstelling van
personen met een handicap niet uitsluitend personen met een handicap
ten goede komen.

 

Bezorgd

voor opvolging aan Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

ter info aan

  • De heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap;
  • De heer Paul Windey, Voorzitter Nationale Arbeidsraad
  • Het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.
 .