Ga naar de inhoud

Advies 2013/20

BTW huisvesting PMH

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 16 december 2013

 

Aanvrager

Advies op gezamenlijk verzoek van de Minister van Financiën en van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap van 29 november 2013

 

Onderwerp

Dit gevraagd advies gaat over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, dat de Ministerraad op 28 november 2013 werd voorgelegd.

Een spoedbehandeling wordt hier gevraagd, enerzijds gemotiveerd door het feit dat alle actoren actief binnen hetzelfde segment van de sociale woningbouw op gelijke voet moeten worden behandeld, en anderzijds gelet op de datum van inwerkingtreding op 1 januari 2014.

 

Analyse

Volgens het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (artikel 37) bepaalt de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit de tarieven en geeft de indeling van de goederen en diensten bij die  tarieven.

Bij toepassing van deze bepaling wordt in het koninklijk besluit nr. 20 (artikel 1) gepreciseerd dat het 'normale' tarief van de belasting over de toegevoegde waarde 21% bedraagt, met mogelijke afwijkingen voor goederen en diensten waarvoor 6% (tabel A) en 12% (tabel B) geldt.

De bij dit ontwerp aangebrachte wijzigingen hebben namelijk tot doel:

 • het toepassingsgebied van de rubriek « privéwoningen voor personen met een handicap » uit te breiden tot de handelingen verstrekt en gefactureerd aan de vzw's en de vennootschappen met sociaal oogmerk, onder bepaalde voorwaarden;
 • de specifieke benamingen van de agentschappen en/of gemeenschapsfondsen te schrappen en ze te vervangen door de meer algemene benaming « een fonds of een agentschap voor personen met een handicap dat (door de bevoegde overheid) is erkend ».
 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap neemt akte van de relevante elementen die de spoedbehandeling voor het gevraagd advies motiveren. Hij betreurt evenwel dat hij pas in een vergevorderd stadium van het besluitvormingsproces wordt betrokken.

Aangezien de voorgestelde maatregelen rechtstreeks invloed hebben op materies waarvoor de gewesten/gemeenschappen bevoegd zijn, stelt hij zich vragen bij een eventueel overleg op dit niveau.

Wat het doel van het ontwerp betreft, is de NHRPH van oordeel dat de voorgestelde wijzigingen voorzien in echte behoeften op het terrein omdat een beperkt tarief van 6% kan gelden voor een groter aantal concrete situaties. Hij wenst evenwel eraan te herinneren dat het woonbeleid en de erkenningscriteria verschillen naargelang de gewesten/gemeenschappen. De draagwijdte en de gevolgen van dergelijke maatregelen zullen dan ook inderdaad pas later kunnen beoordeeld worden.

 

Bezorgd

 • Voor opvolging aan de heer Koen Geens, Minister van Financïen;
 • Voor opvolging aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Personen met een handicap;
 • Ter info aan de heer Jean-Marc Nollet, Minister van Huisvesting van het Waals Gewest;
 • Ter info aan à mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Wonen van het Vlaams Gewest;
 • Ter info aan de heer Christos Doulkeridis, Minister van Huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Ter info aan de Commission wallonne des personnes handicapées ;
 • Ter info aan de Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé ;
 • Ter info aan de Commissie Bijstand aan personen, afdeling Personen met een handicap, van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
 • Ter info het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
 • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .