Ga naar de inhoud

Advies 2013/07

Vergelijkende aanwervingsselectie en stage

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage, uitgebracht tijdens de zitting van 15/04/2013

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken bij elektronisch bericht van 12 april 2013

 

Onderwerp

Het beoogde ontwerp wijzigt enkele bepalingen van het KB van 6 oktober 2005, namelijk deze betreffende de aanwerving van personen met een handicap in de federale overheidsdiensten, opgenomen onder het eerste hoofdstuk van dit KB, en een toevoeging in het derde hoofdstuk, nl. de situatie van sommige stagiairs.

 

Analyse

De voorgestelde aanpassingen betreffen:

  • De toevoeging in de lijst van de personen bedoeld door het koninklijk besluit, van de personen die een Vlaamse Ondersteuningspremie van de VDAB (VOP vanaf 2008) ontvangen (art. 1, 1°);
  • De toevoeging aan de samenstelling van de begeleidingscommissie van een vertegenwoordiger van de Minister of Staatssecretaris bevoegd voor ambtenarenzaken, van een vertegenwoordiger van de Minister of Staatssecretaris bevoegd voor personen met een handicap, van een vertegenwoordiger van het Opleidingsinstituut van de federale overheid (art.4, eerste lid);
  • De invoeging van een artikel 8/1 waardoor op vraag van de stagiair die persoon met een handicap is, de stage halftijds of voor vier vijfden kan gebeuren, mits evenredige verlenging van de duur.
 

Advies

De leden van de NHRPH brengen een positief advies uit met betrekking tot deze aanpassingen

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Koen Geens, Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken;
  • Voor opvolging aan de heer Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken;
  • Ter info aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .