Ga naar de inhoud

Advies 2013/06

Voorstel tot herziening van de Grondwet (5-139/3) teneinde een artikel 22ter in te voegen

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het voorstel tot herziening van de Grondwet (5-139/3) teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen, uitgebracht tijdens de zitting van 18/03/2013.

 

Aanvrager

Advies op eigen initiatief.

 

Onderwerp

Het advies betreft de tekst aangenomen in plenaire vergadering van de Belgische Senaat van 28 februari 2013 en overgezonden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Analyse

  • Iedere persoon met een handicap heeft, afhankelijk van de aard en de ernst van zijn handicap, recht op maatregelen die hem zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie waarborgen.
  • De NHRPH merkt hierbij uitdrukkelijk op dat het begrip "zelfstandigheid" voor de leden ook de "financiële zelfstandigheid" inhoudt.
  • De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.
 

Advies

De leden van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap zijn uitermate verheugd met deze zeer belangrijke stap in de erkenning van de waardigheid van de persoon met een handicap, temeer daar deze erkenning niet meer kan teruggeschroefd worden.

Zij zijn de mening toegedaan dat het signaal dat de leden van de Wetgevende Kamers hiermee geven aan de samenleving in zijn geheel en de overheden in het bijzonder, zo krachtig is dat het de integratie van personen met een handicap daadwerkelijk zal bevorderen.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer André Flahaut, Kamervoorzitter, Voorzitter van de Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de hervorming van de Instellingen
  • Voor opvolging aan mevrouw Sabine de Bethune, Voorzitter van de Senaat en voorzitter van de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
  • Ter informatie aan de heer Delpérée Francis, Eerste Ondervoorzitter van de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden;
  • Ter informatie aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het inter-federaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .