Ga naar de inhoud

Advies 2013/14

Welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, uitgebracht ingevolge een dringende raadpleging van de leden gehouden tussen 8 juli en 12 juli 2013

 

Aanvrager

Advies op vraag van de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Personen met een handicap, in zijn e-mailbericht van 1 juli 2013.

 

Onderwerp

De wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 voorziet in een welvaartsaanpassingsmechanisme voor socialezekerheidsuitkeringen. Om te voorkomen dat er een grote kloof ontstaat tussen de tegemoetkomingen van het bijstandsstelsel en de socialezekerheidsuitkeringen is in een gelijkaardig mechanisme van welvaartsaanpassing voorzien.

De NHRPH bracht in zijn vergadering van 27 mei 2013 reeds een advies (2013/09) uit over een ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Aan het oorspronkelijk ontwerp van koninklijk besluit werden intussen een aantal wijzigingen aangebracht, en dus is het dossier opnieuw voorgelegd aan de NHRPH.

 

Analyse

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in volgende verhogingen met ingang van 1 september 2013:

  • van de barema’s van de inkomensvervangende tegemoetkoming met 2%;
  • van de categorievrijstelling van de integratietegemoetkoming met 2%;
  • van de vrijstellingen van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met 1,8%

Aan het oorspronkelijk ontwerp van koninklijk besluit waarover de NHRPH een advies uitbracht zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • In artikel 2 wordt het bedrag van de categorievrijstelling bepaald op 9.151,16 in de plaats van 9.151,15.
  • In artikel 3 worden de bedragen van de vrijstelling, bepaald op respectievelijk 10.372,22 en 12.960,97, vervangen door respectievelijk 9.776,78 en 12.216,92.
  • In artikel 4 wordt de inwerkingtreding, vastgesteld op 1 september 2013, en voor artikel 2 met ingang van 1 april 2013, vervangen door een inwerkingtreding op 1 september 2013.
 

Advies

De leden van de NHRPH verwijzen naar hun advies 2013/09 (bijgevoegd) en geven ook nu een positief advies over de inhoud van het aangepaste ontwerp van koninklijk besluit.

Advies 2013/09

Zij zijn dus tevreden dat door de stijging van de vrijstellingen, het mogelijk ongunstige effect op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap van de verhoging van de socialezekerheidsuitkeringen door de welvaartsaanpassing, geneutraliseerd wordt.

Zij stellen zich echter de vraag of het opgeven van de gelijktijdigheid tussen het invoege treden van de nieuwe bedragen in het stelsel van de sociale zekerheid enerzijds en van de vrijstellingsbedragen in het stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap anderzijds, het gunstige effect niet vertraagt.’

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .