Ga naar de inhoud

Advies 2014/02

Mededeling gezondheidsgegevens

Advies nr. 2014/02 over het ontwerp van beraadslaging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling “Gezondheid” met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het directoraat-generaal personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan geneesheren van andere federale en regionale instanties met het oog op de eenmalige en elektronische inzameling van multifunctionele medische documenten betreffende personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 20/01/2014.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de heer Frank Robben, Administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in een e-mailbericht van 02/01/2014.

 

Onderwerp

Personen met een handicap moeten om in aanmerking te kunnen komen voor bepaalde rechten, aan allerhande instanties steeds weer dezelfde informatie meedelen. In veel gevallen kan het overmaken van gegevens uit het bestaande medisch dossier dat bij de Directie-generaal Personen met een handicap wordt bijgehouden het invullen van formulieren onnodig maken of aanzienlijk terugdringen.

 

Analyse

Het voorstel van beraadslaging behandelt 3 punten:

 • Voorwerp van de aanvraag
  • De bedoeling is het veelvuldig doen invullen van formulieren om van bepaalde rechten te kunnen genieten met telkens dezelfde informatie, onnodig te maken of sterk te verminderen.
  • Enerzijds worden de bedoelde medische gegevens door de huisarts via een elektronische weg meegedeeld aan de Directie-generaal Personen met een handicap. Anderzijds worden de persoonsgegevens die bij dezelfde Directie-generaal in het kader van een aanvraag ingediend door een persoon met een handicap verzameld werden, ter beschikking gesteld van geneesheren van andere federale en regionale instanties waarbij de persoon met een handicap een bepaalde procedure heeft opgestart. Het betreft identificatiegegevens, medische inlichtingen en de beslissing betreffende de erkenning van de handicap. De instanties die in het kader van hun wettelijke bevoegdheid deze inlichtingen kunnen ontvangen zijn: het VAPH, AWIPH, CARA, Medex, VDAB; RIZIV.
 • Bevoegdheid
  • Het bedoelde sectoraal comité is bevoegd om mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, te machtigen.
 • Behandeling van de aanvraag
  • Aan 5 belangrijke beginselen is voldaan:
   • De toelaatbaarheid
   • De finaliteit: de persoonsgegevens worden verkregen omwille van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
   • De proportionaliteit: de persoonsgegevens zijn toereikend, terzake dienen en niet overmatig, gaan uit van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt.
   • De transparantie: op het aanvraagformulier van de Directie-generaal Personen met een handicap moet vermeld worden dat de gezondheidsgegevens en de erkenningsbeslissing zullen meegedeeld worden aan alle andere federale en regionale instanties bij dewelke de betrokkene een aanvraag in het kader van zijn handicap indient. Hij kan zich hiertegen verzetten, dit verzet heeft dan een algemeen karakter.
   • De veiligheid: de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid gebeurt onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, bij voorkeur een geneesheer. Uitsluitend geneesheren zullen toegang hebben, de identificatie en authenticatie van de gebruikers moet verlopen aan de hand van de elektronische identiteitskaart. Naast andere beveiligingsmaatregelen worden veiligheidsloggings aangelegd die controle op de toegang mogelijk maken.
 

Advies

De leden van de NHRPH zijn zeer positief met betrekking tot dit ontwerp van beslissing omdat deze zal toelaten dossiers betreffende rechten die door de persoon met een handicap moeten verkregen worden, veel sneller af te handelen.

Het zal de persoon met een handicap bovendien ontslaan van de frustrerende noodzakelijkheid telkens opnieuw dezelfde informatie betreffende zijn gezondheidstoestand te moeten meedelen en bij de arts(en) langs te gaan om dit te laten attesteren. Vele gezondheidssituaties zijn immers blijvend van aard.

De leden van de NHRPH wijzen er wel op dat moet gewaakt worden over de eerbiediging van de 5 beginselen hiervoor opgesomd : toelaatbaarheid, finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid, zoals trouwens vermeld in het betrokken ontwerp van beslissing. Het is van groot belang dat een correct gebruik gemaakt wordt van deze toepassing. De informatie die aldus verzameld wordt moet gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor zij bestemd is, rekening houdend met de verschillende bestaande wetgevingen. Hierover moet gewaakt worden, niet alleen als deze toepassing van start gaat, maar ook als deze wijze van gegevensinzameling operationeel is.

 

Bezorgd

 • Voor opvolging aan de heer Frank Robben, Administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
 • Voor opvolging aan de heer Yves Roger, Voorzitter van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid;
 • Ter info aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
 • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
 • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .