Ga naar de inhoud

Advies 2014/12

Berekening van de integratietegemoetkoming

Advies nr. 2014/12 uitgebracht door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap over de mogelijkheid om de inkomensgrenzen voor de berekening van de integratietegemoetkoming te wijzigen. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) geformuleerd na elektronisch overleg op 09/04/2014.

 

Aanvrager

Advies uitgebracht op eigen initiatief

 

Onderwerp

De NHRPH pleit reeds jaren voor een algemene en grondige hervorming van de regeling inzake de tegemoetkomingen voor personen met een handicap (zie in het bijzonder de adviezen 2013/19 en 2014/04). In afwachting daarvan wenst de NHRPH dat eventueel beschikbare financiële reserves gebruikt zouden worden om de bestaande regeling te verbeteren.

De NHRPH herhaalt dus zijn reeds eerder geformuleerd verzoek om de inkomensgrenzen voor de integratietegemoetkoming ook toe te passen op bedragen van de verschillende categorieën van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) voor personen die geen beroepsactiviteit uitoefenen.

De NHRPH verdedigde deze maatregel reeds in zijn advies 2009/08 en in zijn memorandum van 2011 aan de formateur van de federale regering.

 

Analyse

Voor de meeste personen met een handicap in België vormen tegemoetkomingen een noodzakelijke bron van inkomsten. Aangezien deze tegemoetkomingen residuair zijn en slechts worden toegekend na een onderzoek over de inkomsten, kan men veronderstellen dat een aanzienlijk deel van deze bevolkingsgroep onder de armoedegrens leeft.

 

Advies

De integratietegemoetkoming is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die voortvloeien uit de handicap. Deze tegemoetkoming wordt echter volledig of gedeeltelijk geschorst zodra de inkomsten hoger zijn dan het grensbedrag van de vrijstelling.

De NHRPH vraagt de inkomensgrenzen voor de integratietegemoetkoming (IT) voor personen die geen beroepsactiviteit uitoefenen, op te trekken tot de bedragen van de categorieën van de IVT. Momenteel is het zo dat, wanneer een persoon met een handicap een vervangingsinkomen ontvangt (invaliditeit, werkloosheid, enz.), zijn globaal inkomen vaak lager is dan wanneer ze enkel een inkomensvervangende- en een integratietegemoetkoming zou krijgen. Dit komt doordat er een verschil is tussen het bedrag van de IVT en de inkomensgrens voor de IT. Bij elke verhoging buiten index neemt dit verschil toe. Dit probleem moet spoedig worden opgelost, met name door een verhoging van deze inkomensgrens.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Personen met een Handicap;
  • Ter info aan het Interfederaal coördinatiemechanisme;
  • Ter info aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum.
 .
Adviezen
 .