Ga naar de inhoud

Advies 2014/04

Akteneming hervorming wetgeving

Advies nr. 2014/04 met betrekking tot de beslissing van de Ministerraad van 19 december 2013, “5 beginselen om het leven van personen met een handicap te verbeteren en te vereenvoudigen”. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 20/01/2014.

 

Aanvrager

Advies op eigen initiatief

 

Onderwerp

Op de agenda van de Ministerraad van 19 december 2013 stond een nota van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap betreffende de evaluatie van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

 

Analyse

De analyse betreft het persbericht van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap van 19 december 2013 betreffende “5 beginselen om het leven van personen met een handicap te verbeteren en te vereenvoudigen”.

De Ministerraad heeft, in uitvoering van het Regeerakkoord, akte genomen van een oriëntatienota over de hervorming van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Het wordt omschreven als een eerste stap met zicht op een diepgaande hervorming.

In het persbericht staat verder dat er een globaal hervormingsontwerp voorgesteld is dat zich richt op de integratie en de volledige en effectieve deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven.

De 5 grote oriëntaties die in overleg met de sector werden geïdentificeerd zijn:

  • Het principe introduceren van de integratietegemoetkoming voor iedereen. Deze integratietegemoetkoming zou degressief zijn in functie van de inkomensschijven van het gezin.
  • De strijd tegen de werkloosheidsval, met name door aan de persoon met een handicap die zijn werk verliest een integratietegemoetkoming te verzekeren die ten minste gelijk is aan wat hij met zijn werk verdiende;
  • De armoedebestrijding, met name door de bedragen van de tegemoetkomingen voor de gematigd gehandicapte personen te verhogen;
  • Een betrouwbaar instrument voor de evaluatie van de handicap opstellen om de kwaliteit van de beslissingen overal in België te waarborgen;
  • De stappen om schulden te vermijden vereenvoudigen en automatiseren.

Dankzij de modernisering van de informatica van de Directie-generaal Personen met een handicap zal het project, dat progressief zal kunnen worden uitgevoerd, ten laatste op 1 januari 2017 volledig in werking zijn.

 

Advies

De leden van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap verwijzen integraal naar hun advies 2013/19, over het ontwerp van nota aan de Ministerraad inzake de evaluatie van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
Dit advies werd uitgebracht op basis van een voorbereidende nota voor de Ministerraad inzake de evaluatie van de wetgeving tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en op vraag van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap.
De leden van de NHRPH bevestigen dat zij als volwaardige partner deelnamen aan de vele discussiemomenten en dat deze werkwijze bijgevolg een toonbeeld is van de deelname van het middenveld in de uittekening van het beleid van de staat.

De leden van de NHRPH zijn bijgevolg bijzonder ontgoocheld over het uiteindelijke resultaat: er is alleen akte genomen van een oriëntatie die een toekomstige hervorming van het stelsel zou kunnen uitgaan. Het “akte nemen van” werpt natuurlijk veel minder gewicht in de schaal dan een goedkeuring van de principes opgenomen in de nota, en houdt absoluut geen engagement in dat de hervorming in de toekomst ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Echter: de leden van de NHRPH bevestigen dat de betrokken wetgeving dringend toe is aan een fundamentele hervorming. De wetgeving is verouderd en de vele wijzigingen die in de loop der jaren werden aangebracht leverden een onsamenhangend, ingewikkeld en ondoorzichtig geheel op.

De leden van de NHRPH wijzen er tenslotte op dat in een tijd van crisis, het meest zwakke bevolkingsdeel in de kou blijft staan.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Elio Di Rupo, Eerste Minister, de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Personen met een handicap en de voltallige federale regering;
  • Ter info aan mevrouw Marie-Claire Lambert, voorzitter van de Commissie Sociale Zaken van de Kamer;
  • Ter info aan mevrouw Elke Sleurs, voorzitter van de Commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .