Ga naar de inhoud

Advies 2010/22

Strategie 2020

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende de uitvoering van de richtlijnen in België en de noodzaak om bij de uitwerking van het nationaal hervormingsprogramma 2010-2020 rekening te houden met de behoeften van personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010.

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

In het kader van de prioriteiten en de doelstellingen die door de Europese Unie werden vastgelegd in de Strategie 2010-2020 ("Richtlijnen"), moet elk land deze herfst aan de Europese Commissie een nationaal hervormingsprogramma (NHP) voorleggen dat rekening houdt met de specifieke economische en sociale behoeften van het land zelf.

 

Analyse

De strategie bevat 10 richtlijnen :

 • De kwaliteit en houdbaarheid van de overheidsfinanciën waarborgen
 • Macro-economische onevenwichtigheden verhelpen
 • Onevenwichtigheden in de eurozone beperken
 • De steun voor Research & Development optimaliseren
 • De uitstoot van broeikasgassen beperken
 • Het ondernemings- en consumentenklimaat verbeteren en de industriële basis moderniseren
 • De arbeidsmarktparticipatie opvoeren en de structurele werkloosheid terugdringen
 • Een geschoolde beroepsbevolking ontwikkelen die in de behoeften van de arbeidsmarkt voorziet, arbeidsvoorwaarden verbeteren en een leven lang leren bevorderen
 • De prestaties van de onderwijs- en opleidingsstelsels op alle niveaus verbeteren en deelname aan tertiair onderwijs vergroten
 • Sociale integratie bevorderen en armoede bestrijden
 

Advies

Tijdens de plenaire vergadering van 20 september 2010 keurde de NHRPH de volgende aanbevelingen goed opdat het Belgische beleid en de Belgische actieplannen met betrekking tot personen met een handicap zouden tegemoetkomen aan zowel de Europese doelstellingen als de behoeften van personen met een handicap in België.

Richtlijn 6.
Het ondernemings- en consumentenklimaat verbeteren en de industriële basis moderniseren

Dit veronderstelt :

 • Toegang tot ICT, tot vervoer en tot de gebouwde omgeving voor alle personen met een handicap.
 • Integratie van het concept "redelijke aanpassingen" in alle domeinen van het leven en in de hierboven vermelde materies. In alle gevallen de toegankelijkheid voor alle personen nastreven (universele toegankelijkheid).
 • Het structureel en permanent betrekken van personen met een handicap bij het uitwerken van het beleid en de maatregelen die op hen betrekking hebben.

Richtlijn 7.
De arbeidsmarktparticipatie opvoeren en de structurele werkloosheid terugdringen

 • 1. Tewerkstelling
  • Sensibiliseren van de werkgevers voor de behoeften van personen met een handicap.
  • De remmen op de tewerkstelling wegnemen.
  • Ervoor zorgen dat elle personen met een handicap toegang hebben tot een toereikend en waardig inkomen.
  • De opleiding van personen met een handicap verbeteren en afstemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt.
  • In alle beleidsmaatregelen op het vlak van vervoer, communicatie en informatie meer aandacht besteden aan toegankelijkheid. Zorgen voor doeltreffende redelijke aanpassingen.
  • Onderzoeksprogramma's opstarten en "universal design" nastreven in al deze domeinen.
 • 2. Remmen op de activering van personen met een handicap
  • Zorgen voor een toereikend inkomen voor personen met een handicap, dat rekening houdt met hun behoeften en dat hen in staat stelt om op een waardige manier zelfstandig te leven en sociaal actief te zijn.
  • De koopkracht en de bestaansmiddelen van personen met een handicap beschermen tijdens periodes waarin ze niet werken.
  • Rekening houden met het feit dat vele personen met een handicap en in zekere mate ook hun gezinsleden geen volledige loopbaan kunnen opbouwen en daardoor ook geen volwaardig pensioen kunnen opbouwen.
 • 3. Toegang tot kwaliteitsvolle goederen en diensten: de aanbevelingen met betrekking tot richtlijn 6 gelden ook hier.
 • 4. Betere erkenning en bescherming van de sociale economie.
 • 5. Erkenning van een fiscaal en sociaal statuut voor gezinnen die zorgen voor zwaar zorgbehoevende personen met een handicap die niet op de arbeidsmarkt terechtkunnen.

Richtlijn 8.
Een geschoolde beroepsbevolking ontwikkelen die in de behoeften van de arbeidsmarkt voorziet, arbeidsvoorwaarden verbeteren en een leven lang leren bevorderen

 • 1. De opleiding van personen met een handicap verbeteren en afstemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt.
 • 2. De sector van de beroepsopleiding beter ondersteunen (onvoldoende gefinancierd door de overheid).
 • 3. Onderzoeksprogramma's opstarten en "universal design" met oog voor de behoeften van personen met een handicap nastreven in al deze domeinen.
 • 4. Zorgen voor doeltreffende redelijke aanpassingen in al deze domeinen.

Richtlijn 9.
De prestaties van de onderwijs- en opleidingsstelsels op alle niveaus verbeteren en deelname aan tertiair onderwijs vergroten

 • 1. Idem richtlijn 8.
 • 2. De school inclusiever maken, in het bijzonder door sensibilisering rond handicaps, door middelen te voorzien voor omkadering, door pedagogische middelen te voorzien, door de opleiding van de leerkrachten op dit vlak te verbeteren en vanzelfsprekend ook door de schoolgebouwen zelf fysiek toegankelijk te maken.

Richtlijn 10.
Sociale integratie bevorderen en armoede bestrijden

 • 1. Een doeltreffende en afdoende sociale bescherming (die rekening houdt met werkelijke behoeften die er zijn om een waardig en kwaliteitsvol leven te kunnen leiden) voor alle personen met een handicap: kwaliteitsvolle gezondheidszorgen, goederen en diensten die betaalbaar zijn voor iedereen.
 • 2. Instellingen en thuishulp: de beide concepten mogen niet tegenover elkaar worden geplaatst, de respectieve voordelen ervan moeten worden ondersteund. De desinstitutionaliseringsgolf in Europa moet gepaard gaan met een beleid op het vlak van individuele ondersteuning in de thuisomgeving, wat personen met een handicap moet toelaten zich te integreren in de maatschappij. Opname in een instelling of thuishulp moet een echte keuze van de persoon met een handicap en zijn gezin zijn.
 • 3. De mantelzorger en het gezin van de persoon met een handicap moeten worden beschermd op sociaal, financieel en fiscaal vlak.
 • 4. Versterking van de sociale economie.
 • 5. Personen met een handicap moeten gestructureerd worden betrokken in het besluitvormingsproces.
 

Het is absoluut noodzakelijk dat duidelijke, cijfermatige en kwaliteitsvolle indicatoren worden uitgewerkt voor de opvolging van de concrete uitvoering van de aanbevelingen, in de geest van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

 

Bezorgd

Voor opvolging aan de ministers van de federale regering, aan de Ministers-presidenten van de Gewestregeringen en aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

 .