Ga naar de inhoud

Advies 2012/03

Aanpassing van het formulier 3 en 4

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)  over de aanpassing van het formulier 3 en 4 voor de aanvraag van een inkomensvervangende tegemoetkoming en van een integratietegemoetkoming, uitgebracht tijdens de zitting van 20/02/2012

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

De hervorming van het stelsel van de tegemoetkomingen is al jaren aan de orde. Tijdens de vorige legislatuur werden effectief stappen in de voorbereiding hiervan gezet.

Een probleem bij de evaluatie van een handicap is de verzameling van informatie. Om een goede beslissing over de handicap te kunnen nemen is het inwinnen van goede informatie absoluut noodzakelijk.

De NHRPH is er al geruime tijd voorstander van deze informatie niet alleen door een arts te laten verstrekken, maar hiervoor ook een beroep te doen op niet-medisch geschoolden. Immers niet de aandoening op zich moet geëvalueerd worden, maar wel de gevolgen van de aandoening voor het functioneren van de persoon in zijn maatschappelijke omgeving.

De Directie-generaal Personen met een handicap stelt nu voor een stap in die richting te zetten waardoor de louter medische benadering wordt losgelaten.

 

Analyse

Een allereerste, maar typerende wijziging is dat het formulier voortaan "formulier evaluatie handicap" zal genoemd worden.

Enerzijds zijn er gegevens die alleen door een arts moeten ingevuld worden, maar de gegevens gevraagd door het oude formulier 4 zullen voortaan door om het even welke persoon kunnen ingebracht worden: de persoon met een handicap zelf, iemand uit de omgeving van de persoon met een handicap, een sociale dienst, de arts zelf indien de persoon met een handicap dit wenst, .... De enige voorwaarde is dat de persoon zich identificeert, namelijk de functie vermeldt in welke hoedanigheid hij die gegevens vermeldt.

Een nieuw element is dat de persoon met een handicap aan de arts van de FOD Sociale Zekerheid toelating geeft contact op te nemen met zijn behandelende arts.

De aanvraag van de dringende procedure (de P-procedure) zal ook altijd door de behandelende arts moeten bevestigd worden, dit om het te veelvuldig beroep doen op deze gunstmaatregel in de hand te houden. De dringende procedure wordt dus strenger, maar ook sneller voor wie er recht op heeft.

 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap is zeer positief over dit initiatief dat tegemoetkomt aan een bekommernis waarvoor de Raad al lang ijvert. De NHRPH verwacht een zeer snelle realisatie van de nieuwe benadering.

De NHRPH vraagt dat de Directie -generaal Personen met een handicap er in de toekomst aan denkt ook een document te voorzien opgesteld als een gemakkelijk te lezen formulier, dit om een zo ruim mogelijk publiek te kunnen bereiken.

De NHRPH dringt er dan ook op aan zeer aandachtig te zijn wat betreft de communicatie van deze aanpassing aan alle betrokken personen en instanties.

De NHRPH vraagt ruim vóór het in voege treden van de wijzigingen en ook op de juiste wijze alle betrokkenen te verwittigen. Best is zo vlug mogelijk via de website het publiek te informeren dat een belangrijke wijziging op til is.

De leden van de NHRPH drukken de wens uit zo snel mogelijk over alle nodige informatie te kunnen beschikken.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer André Gubbels, Directeur-generaal van de Directie-generaal Personen met een handicap;
  • Ter info aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .