Ga naar de inhoud

Advies 2012/05

Armoede en Sociale Uitsluiting

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de thematische opmaak van de delen "Armoede en Sociale Uitsluiting" van het Nationaal Hervormingsprogramma en het Nationaal Sociaal Rapport voor 2012, uitgebracht tijdens de zitting van 20/02/2012

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

De afvaardiging van leden van de NHRPH die deelneemt aan de vergaderingen van het Belgisch Platform tegen de armoede en sociale uitsluiting formuleerde opmerkingen bij de ontwerptekst opgemaakt in vergadering van 16 februari 2012. De leden van de Raad gingen akkoord met de opmerkingen en het bureau van de NHRPH bekrachtigde het advies in zijn vergadering van 5 maart 2012.

 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap formuleerde opmerkingen bij volgende punten:

1)  Kinderarmoede

 • Het garanderen (van een toereikend niveau) van sociale uitkeringen voor volwassenen en kinderen die de armoederisicogrens bereiken zodat ouders hun opvoedende rol kunnen opnemen, dus expliciet de armoederisicogrens vermelden
 • Voorzien in voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare voorschoolse kinderopvang (prijs afgestemd op het gezinsinkomen)

2)  Huisvesting

 • Voldoende aangepaste woonvormen voor personen met een handicap

3)  Inclusie op de arbeidsmarkt

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap verwijst naar haar advies over tewerkstelling van personen met een handicap. De positienota tewerkstelling van personen met een handicap bevat de principes die de NHRPH op het vlak van tewerkstelling van personen met een handicap verdedigt, en werd door de Raad aangenomen in vergadering van 19 december 2011. Deze nota is als bijlage bij dit advies gevoegd.

De principes:

 • De tewerkstelling van PMH in een mainstreaming logica, waarbij alle domeinen en de PMH betrokken worden, met in het bijzonder de aandacht voor belemmerende omgevingsfactoren
 • De definitie van PMH zoals vastgelegd in het VN-verdrag toepassen
 • Instrumenten aanbieden die de PMH in staat stellen te werken (toegankelijk onderwijs, begeleiding en verzorging, enz.)
 • Beeldvorming over PMH & tewerkstelling bijsturen
 • Tewerkstellingsondersteuning, sensibilisering van de PMH, het wegwerken van tewerkstellingsvallen door de organisatie van sociale voorzieningen en er voor zorgen dat werkgevers belang hebben bij de aanwerving van een PMH
 

Bezorgd

 • Voor opvolging aan mevrouw Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie;
 • Ter info aan de heer Julien Van Geertsom, Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid;
 • Ter info aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
 • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
 • Ter info aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .