Ga naar de inhoud

Advies 2012/08

De definitie van "mantelzorger"

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de definitie van "mantelzorger", uitgebracht tijdens de zitting van 21/05/2012

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap

 

Onderwerp

De vzw Aidants Proches heeft zich onder meer tot doel gesteld een statuut voor de mantelzorger af te dwingen om zijn rechten te vrijwaren.

In dit kader organiseert de vereniging sinds enige tijd overleg met betrekking tot een wettelijke definitie van de mantelzorger. Bij dit overleg is ook het kabinet van de Staatssecretaris voor personen met een handicap betrokken.

Er is een akkoord bereikt over volgende formulering:

"De mantelzorger is iemand uit de omgeving van een zwaar zorgbehoevende persoon - zoals het bij Koninklijk Besluit zal worden bepaald - die bij de betrokkene thuis en aansluitend op zijn levensproject, op niet-professionele basis en met de medewerking van professionele hulpverleners ononderbroken en/of regelmatig ondersteuning en hulp biedt."

"L'aidant proche est la personne de l'entourage qui, à titre non professionnel et avec le concours d'intervenants professionnels, assure un soutien et une aide continue et/ou régulière à une personne en situation de grande dépendance définie par le Roi, à domicile et tenant compte de son projet de vie."

 

Analyse

De NHRPH is zich bewust van de moeilijkheden die personen die op regelmatige wijze hulp bieden aan een persoon met een handicap uit hun omgeving ondervinden. De NHRPH heeft zich meermaals over deze problematiek gebogen en heeft op eigen initiatief het advies nr. 2011/20 over de wetsvoorstellen houdende de wettelijke erkenning van en de toegang tot sociale rechten voor mantelzorgers, uitgebracht. Wat de basisbeginselen betreft die de NHRPH verdedigt, wordt bijgevolg naar dit advies verwezen.

De NHRPH is dus verheugd over de evolutie van de werkzaamheden en hoopt dat ze zullen uitmonden in een model dat tegelijkertijd volledig en coherent is en tegemoetkomt aan de behoeften van de verschillende actoren: de geholpen persoon, de mantelzorger en de maatschappij als geheel.

 

Advies

Mits te herinneren aan de noodzaak eveneens rekening te houden met de algemene beginselen die in zijn advies 2011/20 zijn uitgewerkt, kan de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap akkoord gaan met de bovenvermelde definitie op voorwaarde dat er eveneens overeenstemming kan worden bereikt over de verduidelijkingen en begrenzingen die aan de samenstellende concepten zal worden gegeven, en dat deze verduidelijkingen worden opgenomen, bijvoorbeeld in de
memorie van toelichting bij de toekomstige wettelijke en reglementaire bepalingen:

 • Iemand uit de omgeving // la personne de l'entourage;een zwaar zorgbehoevende persoon - zoals het bij Koninklijk Besluit zal worden bepaald - // une personne en situation de grande dépendance définie par le Roi;
 • bij de betrokkene thuis // à domicile;
 • aansluitend op zijn levensproject // tenant compte de son projet de vie;
 • op niet-professionele basis // à titre non professionnel;
 • "en" met de medewerking van professionele hulpverleners // "et" avec le concours d'intervenants professionnels;
 • ononderbroken "en/of" regelmatig // continue et/ou régulière;
 • ondersteuning en hulp // un soutien et une aide.
 

Bezorgd

 • Voor opvolging aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris
 • voor personen met een handicap;
 • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
 • racismebestrijding;
 • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .