Ga naar de inhoud

Advies 2012/12

Mobiliteitshulpmiddelen

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de voorgenomen besparing in de sector mobiliteitshulpmiddelen naar aanleiding van de begrotingscontrole van maart 2012, uitgebracht op de plenaire vergadering van 18 juni 2012

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

Ter gelegenheid van de begrotingscontrole van maart 2012 werd afgesproken een besparing van 970 miljoen euro op jaarbasis (323 miljoen euro in 2012) te realiseren in de sector van de mobiliteitshulpmiddelen.

Op de agenda van de vergadering van 19 juni 2012 van de Technische Raad voor Rolstoelen staat een punt ingeschreven betreffende deze besparing in de sector mobiliteitshulpmiddelen.

Aan dit punt zijn twee nota's toegevoegd:

  • Nota CTV n° 2012/39 betreffende een brief van 16 mei 2012 van de directeur-generaal H. De Ridder aan mevrouw de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid
  • Nota CTV n° 2012/40 betreffende het antwoord van mevrouw de Minister van 4 juni 2012
 

Analyse

Het voorstel van de heer de Ridder (op basis van een voorstel van de TRR van 15 mei 2012) komt erop neer dat de gevraagde inspanning in gelijke mate verdeeld wordt tussen de manuele rolstoelen en twee aanpassingen van de elektronische rolstoelen. Daarbij wordt verondersteld dat de prijs van de aanpassingen van de elektronische rolstoelen zal dalen in gelijke mate als de vermindering van de terugbetaling ervan.

In haar antwoord geeft mevrouw de minister aan hiermee niet akkoord te kunnen gaan omdat het risico bestaat dat de besparingen gerealiseerd worden ten nadele van de personen met een zware handicap als de hypothese waarvan wordt uitgegaan zich niet realiseert.

Mevrouw de minister stelt voor zowel voor de manuele als voor de modulaire rolstoelen de terugbetaling met 50 euro te verminderen.

 

Advies

De leden van de NHRPH zijn van mening dat het niet aan te bevelen is dat thans nog wijzigingen aangebracht worden aan de nomenclatuur. Het gaat om materies waarover een politiek akkoord bestaat dat inhoudt dat ze overgedragen worden aan de Gemeenschappen en de Gewesten. Het voorstel vervat in de beide nota's kan die overdracht in belangrijke mate beïnvloeden.

Bovendien worden door deze voorstellen de zwakste personen van de samenleving getroffen.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale zaken en van Volksgezondheid;
  • Voor opvolging aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .