Ga naar de inhoud

Advies 2011/05

Veiligheid van liften en toegankelijkheid voor personen met een handicap

Advies met betrekking tot de "Aanbeveling met betrekking tot het aanpassen van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften, teneinde de toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap te waarborgen", uitgebracht door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Advies uitgebracht door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

 

Aanvrager

Advies op eigen initiatief van de NHRPH verleend tijdens de zitting van 18/04/2011

 

Onderwerp

De NHRPH werd door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding op de hoogte gebracht van de hiervoor vermelde aanbeveling en van de noodzaak het bedoelde probleem ter kennis te brengen van de personen met een handicap die in eerste instantie met deze situatie geconfronteerd zijn of dreigen geconfronteerd te worden.

Kern van de zaak is dat in een aantal situaties rolstoelgebruikers geen toegang meer hebben tot hun woning nadat de liften in het appartementsgebouw waarvan deze woning deel uitmaakt, werden aangepast aan de wetgeving, meer in het bijzonder het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften.

 

Advies

De NHRPH wil uitdrukkelijk de bovenvermelde aanbeveling met betrekking tot de beveiliging van liften, ondersteunen. Technische wijzigingen in het kader van veiligheid mogen niet van die aard zijn dat zij de mobiliteit van personen aan banden leggen. In dat geval moet gezocht worden naar redelijke aanpassingen.

Om te bepalen wat deze redelijke aanpassingen kunnen inhouden vraagt de NHRPH contact op te nemen met de 2 koepelorganisaties, Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen dat kan doorverwijzen naar een toegankelijkheidsbureau, en CAWAB.

 

Bezorgd

 • Voor opvolging
  • aan mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen;
  • aan mevrouw Sabine Laruelle, Minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid;
  • aan de heer Paul Magnette, Minister van Klimaat en Energie;
  • aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap;
  • aan de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie;
 • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.
 .
 .
Adviezen
 .