Ga naar de inhoud

Advies 2011/07

Nationaal Hervormingsprogramma van België voor 2011

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) van België voor 2011

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH, uitgebracht tijdens de zitting van 16/05/2011

 

Onderwerp

Het Nationaal Hervormingsprogramma bevat de prioritaire acties die België (federaal niveau, Gewesten en Gemeenschappen) gaat uitvoeren om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de Strategie 2010-2020 die zijn vastgelegd door de Europese Commissie in overleg met de Staten.

 

Analyse

Drie van de vijf hoofddoelstellingen van deze Europese strategie hebben altijd al de bijzondere aandacht weggedragen van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, namelijk: een tewerkstellingsgraad van 75%, een verbetering van de kwaliteit van de beroepsopleiding en de bestrijding van de armoede.

De NHRPH bracht reeds twee adviezen uit (2010-10 en 2010-22): deze adviezen brachten denkpistes aan waarbij rekening werd gehouden met de rechten en behoeften van personen met een handicap.

Overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, dat door België werd geratificeerd op 2 juli 2009 en dat voorziet in de participatie van personen met een handicap en hun vertegenwoordigers in de uitwerking van beleidsmaatregelen die voor hen van belang zijn, heeft de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap ook aan de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap gevraagd hoe de personen met een handicap zouden worden betrokken bij de uitwerking van de NHP's.

De NHRPH is niet bevoegd voor alle domeinen die het NHP beslaat. Het NHP verwijst echter wel naar materies waarvoor de NHRPH wel bevoegd is. De NHRPH kan dan ook niet anders dan een advies uit te brengen over het NHP.

Uit de analyse van het NHP blijkt dat geen enkel actieplan werd uitgewerkt om de participatie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt te bevorderen, noch om opleidingstrajecten die tegemoet komen aan hun ambities en aan de behoeften van markt te ondersteunen en toegankelijk te maken. Er is in geen enkele geïntegreerde strategie voorzien om de toegang tot goederen en diensten te verbeteren en om uitsluiting en armoede waarvan personen met een handicap het slachtoffer zijn tegen te gaan.

 

Advies

De NHRPH herinnert aan de rode draad van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: voor alle materies die te maken hebben met de rechten en behoeften van personen met een handicap, is het van essentieel belang dat de overheid, ongeacht dewelke, de personen met een handicap of hun vertegenwoordigers betrekt bij het besluitvormingsproces.

De NHRPH wil gehoord worden door de ministers die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van het NHP, opdat er meer rekening wordt gehouden met de behoeften van personen met een handicap in de concrete maatregelen die  worden genomen, in het bijzonder op het vlak van tewerkstelling en opleiding, ter bevordering van de inclusie van personen met een handicap.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Yves Leterme, Eerste Minister, en de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Personen met een Handicap
  • Ter informatie aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  • Ter informatie aan de regionale adviesorganen voor de domeinen waarvoor ze bevoegd zijn
 .
Adviezen
 .