Ga naar de inhoud

Advies 2011/04

Welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 18/04/2011.

 

Aanvrager

De heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris belast met Personen met een handicap, in zijn brief van 05/04/2011.

 

Onderwerp

De wet betreffende het Generatiepact van 23 december 2005 voorziet in een welvaartsaanpassingsmechanisme voor socialezekerheidsuitkeringen. Om te voorkomen dat er een grote kloof ontstaat tussen de tegemoetkomingen van het bijstandsstelsel en de socialezekerheidsuitkeringen is in een gelijkaardig mechanisme van welvaartsaanpassing voorzien.

Aan de NHRPH wordt in dit kader een ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, voor advies voorgelegd.

 

Analyse

Volgende wijzigingen zullen doorgevoerd worden vanaf 1 september 2011:

  • Verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming met 2%;
  • Verhoging van de inkomensdrempels voor de berekening van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met 1,5%;
  • Verhoging van de categorievrijstelling voor de berekening van de integratietegemoetkoming met 1,9%.
 

Advies

De NHRPH brengt een positief advies uit met betrekking tot het bovenvermelde ontwerp van koninklijk besluit.

De leden van de NHRPH dringen er echter op aan op korte termijn het systeem van de tegemoetkomingen grondig te herzien. Doorheen de jaren en vooral ingevolge de veelvuldige fragmentarische en occasionele aanpassingen is deze wetgeving uitgegroeid tot een moeilijk toepasbaar en onsamenhangend geheel.

De leden van de NHRPH willen op die manier de ongunstige neveneffecten die door het goede systeem van welvaartsherziening worden gecreëerd, ongedaan maken.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap.
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.
 .
Adviezen
 .