Ga naar de inhoud

Advies 2011/08

Artikel 33.2 van het VN-verdrag

Advies betreffende de implementatie van artikel 33.2 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH, uitgebracht tijdens de zitting van 16/05/2011

 

Onderwerp

Artikel 33.2 van het Verdrag van Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap bepaalt het volgende:  

In overeenstemming met hun rechts- en bestuurssysteem onderhouden en versterken de Staten die Partij zijn op hun grondgebied een kader, met onder meer een of twee onafhankelijke instanties, al naargelang van toepassing is, om de uitvoering van dit Verdrag te bevorderen, te beschermen en te monitoren of wijzen daarvoor een instantie aan of richten die op. Bij het aanwijzen of oprichten van een dergelijke instantie houden de Staten die Partij zijn rekening met de beginselen betreffende de status en het functioneren van nationale instellingen voor de bescherming en bevordering van de rechten van de mens.

 

Analyse

Uit de ontmoetingen die de NHRPH en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (het Centrum) de laatste weken hebben gehad, is gebleken dat er momenteel een Protocol voor de oprichting van deze onafhankelijke instantie wordt besproken en opgesteld binnen de Interministeriële Conferentie tussen het Centrum en de verschillende deelstaten.

 

Advies

De NHRPH wenst de vertrouwelijkheid van het document dat besproken wordt niet in het gedrang te brengen. Daarom zal de NHRPH zich hier beperken tot enkele algemene aanbevelingen.

De NHRPH vraagt unaniem en uitdrukkelijk:

 • dat er in het Protocol bepalingen worden opgenomen die toelaten:
  • rekening te houden met het advies va de Commissie van het Verdrag inzake de rechten van personen n met een handicap:
   • bij de aanwerving en bij het bepalen van de opdrachten van het personeel van deze Commissie.
   • bij de toewijzing van het budget dat voor dit mandaat is bestemd.
  • de banden en uitwisselingen te beheren tussen de Begeleidingscommissie en de directie van het Centrum.
 • dat, met betrekking tot de samenstelling van de Commissie,:
  • de (hierna vermelde) vertegenwoordigers uit de handicapwereld steeds in de meerderheid zijn.
  • het (tweetalig) voorzitterschap wordt toevertrouwd aan het voorzitterschap van de NHRPH.
  • de vicevoorzitterschappen worden toevertrouwd aan de 3 voorzitterschappen van de Adviesraden voor personen met een handicap van de deelgebieden.
  • er voor het federale niveau 4 vertegenwoordigers van de NHRPH (waaronder de voorzitter) worden aangeduid.
 • met betrekking tot de raad van bestuur van het Centrum: een grotere vertegenwoordiging van de handicapwereld (thans slechts 1 plaatsvervangend mandaat toegewezen aan mevrouw G. Marlière).
 • dat er wordt voorzien in een "alarmbelmechanisme" voor het constructief overbruggen van de meningsverschillen tussen de Begeleidingscommissie en de directie of tussen de Begeleidingscommissie en de raad van bestuur met betrekking tot de strategische en financiële beleidslijnen op het vlak van de ontwikkelingen en beleidslijnen in de materies waarop het Verdrag van de Verenigde Naties van toepassing is.
 

Bezorgd

 • Voor opvolging aan Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Personen met een Handicap
 • Ter informatie aan de heer Yves Leterme, Eerste Minister, en aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
 • Ter informatie aan de regionale adviesorganen
 .
Adviezen
 .