Ga naar de inhoud

Advies 2019/11

Advies nr. 2019/11 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van KB van 17/05/2019 tot invoering van een nieuw thematisch verlof in de herstelwet van 22/01/1985 (artikelen 100ter en 102ter), dat werknemers die als mantelzorger erkend zijn, de mogelijkheid biedt om verlof op te nemen om een persoon met een erkende zorgbehoefte bij te staan, uitgebracht op 2/12/2019 na raadpleging van de leden per e-mail.

Advies op vraag van mevrouw Nathalie Muylle, Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, in haar brief van 30/10/2019.

1. ONDERWERP

Het ontwerp van KB van 17/05/2019 erkent het recht op thematisch verlof voor mantelzorgers voor de federale statutaire personeelsleden en de statutaire personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven.
Het ontwerp van KB werd op 11 oktober 2019 goedgekeurd door de Ministerraad.
De Minister wenst het advies van de NHRPH toe te voegen aan het dossier dat aan de Raad van State zal worden bezorgd.

2. ANALYSE

Het ontwerp van KB van 17/05/2019 breidt het recht op thematisch verlof en ook het recht op onderbrekingsuitkeringen - reeds voorzien voor de privésector (herstelwet van 22 januari 1985) – uit voor de statutaire personeelsleden van het openbaar ambt.
De overheden van de Gemeenschappen en de Gewesten zullen deze maatregelen op hun niveau kunnen omzetten mits akkoord van de federale Ministerraad.

Ter herinnering, met de wet van 12 mei 2014 (gewijzigd bij de wet van 17 mei 2019) bekomen mantelzorgers een erkenning indien ze aan een aantal specifieke criteria voldoen. In een ontwerp van koninklijk besluit van Minister De Block - eveneens goedgekeurd door de Ministerraad van 11 oktober 2019 - staan de toekenningsvoorwaarden voor sociale rechten aan de mantelzorger opgelijst.

Wat de loopbaanonderbreking betreft, bepalen artikelen 100ter en 102ter van de herstelwet van 22/01/1985 dat een werknemer die erkend mantelzorger is, recht heeft op de volledige schorsing van zijn arbeidsovereenkomst. De duur van de periode waarin de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst kan opschorten, is vastgelegd op één maand per zorgbehoevende persoon zoals bepaald in § 1. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de duur van deze periode verlengen tot maximaal 6 maanden en hiervoor de nadere voorwaarden en regels vastleggen. Het recht op een volledige schorsing bedraagt maximaal 6 maanden over de gehele beroepsloopbaan (Art. 100ter).

Een werknemer die erkend mantelzorger is van een zorgbehoevende persoon, heeft het recht om zijn voltijdse arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of de helft (Art. 102ter).

3. ADVIES

De NHRPH is verheugd over deze opwaardering voor de personeelsleden van de federale overheidssector. De NHRPH moedigt de deelgebieden aan om gelijkaardige maatregelen te treffen voor de personeelsleden onder hun gezag.

De NHRPH is van mening dat de tekst niet nauwkeurig genoeg is over het bestaan en de hoogte van de uitkering voor een mantelzorger. De modaliteiten voor een loopbaanonderbreking en de voorwaarden voor een gelijkstelling inzake pensioen zijn evenmin duidelijk. De herstelwet bevat talrijke bepalingen; het is moeilijk om te weten welke van deze bepalingen van toepassing zijn in het kader van het verlof voor de mantelzorgers.

De NHRPH betreurt dat de duur van het verlof voor de mantelzorgers zeer kort is.

De NHRPH verzoekt om in de aanhef van het ontwerp van KB te preciseren dat het advies van de NHRPH op 2 december 2019 werd uitgebracht.

BEZORGD

  • Voor opvolging aan mevrouw Nathalie Muylle, Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking;
  • Ter info aan mevrouw Sophie Wilmès, Eerste Minister;
  • Ter info aan de Ministers van Werk in de deelgebieden;
  • Ter info aan UNIA;
  • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.