Ga naar de inhoud

3 adviezen beschikbaar: 2023/28, 2024/02 en 2024/03

Advies 2023/28: Vergoeding van de bewindvoerders

 

Op vraag van de heer Paul Van Tigchelt, Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee.

 

Over:

Het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inkomsten die in aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van de vergoeding van de bewindvoerders alsook van de kosten en de ambtsverrichtingen die als uitzonderlijk kunnen worden beschouwd.

 

Standpunt van de NHRPH:

 • In het huidige ontwerp worden de integratietegemoetkoming (IT), de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en andere uitkeringen (zie punt B) expliciet opgenomen in de inkomensbasis. De NHRPH is van oordeel dat dit totaal onaanvaardbaar is. Al deze uitkeringen zijn immers bedoeld om het gebrek aan of de vermindering van zelfredzaamheid te compenseren en mogen niet worden beschouwd als inkomsten.
 • De NHRPH eist dat het beheren en opvolgen van het VAPH-budget, van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap en andere inkomsten die op regelmatige basis worden ontvangen, gedekt zijn door het forfait.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

 • Het opleiden van bewindvoerders, de menselijke middelen in de vredegerechten, de begeleiding van de familiale bewindvoerders in het kader van de jaarlijkse rapportage en de administratieve stappen via de website moeten worden herzien.
 • De wet van 2013 moedigt de begeleidende maatregelen voor de personen niet voldoende aan; de procedures voor volledige vertegenwoordiging zijn nog ruim in de meerderheid, wat in tegenspraak is met wat de UNCRPD voorschrijft!
 
 
 

Advies 2024/02: Vrijstelling presentiegeld voor de berekening van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap 

 

Op initiatief van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

 

Over:

Vrijstelling voor de berekening van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) van presentiegeld dat als lid van een adviesorgaan wordt ontvangen.

 

Standpunt van de NHRPH:

 • Participatie van personen met een handicap aan het gemeenschapsleven bevorderen.
 • Ieder mandaat moet adequaat worden vergoed voor het werk dat daadwerkelijk wordt gedaan.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

 • Stemmen (en zich verkiesbaar stellen) voor iedereen mogelijk maken
 • De omgeving toegankelijk maken: vervoer, gebouwen, informatie, enz.
 • De adviesraad moet de noodzakelijke aanpassingen voor participatie voor zijn rekening te nemen.
 • De neutralisatie van presentiegelden voor de berekening van de IVT moet worden gemaximeerd.
 
 
 

Advies 2024/03: Parkeerregistratie en -controle

 

Op initiatief van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

 

Over:

De voorgestelde procedure voor de parkeerregistratie van houders van de parkeerkaart voor personen met een handicap in het kader van de parkeercontrole door scan cars. Deze procedure moet ervoor zorgen dat gebruikers van de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap niet ten onrechte worden beboet.

 

Standpunt van de NHRPH:

 • De NHRPH is nooit vragende partij geweest voor parkeercontroles met scan cars. Voor de NHRPH zou het plaatsen van de geldige parkeerkaart achter de voorruit voldoende moeten zijn, zoals ook wettelijk is vastgelegd.
 • Zelfs als de nieuwer procedure toegankelijk is, wordt geldig parkeren zo moeilijker en omslachtiger voor personen met een handicap.
 • De NHRPH is voorstander van een harmonisering van de parkeerreglementen van de gemeentes. Dat komt de rechtszekerheid van de burger ten goede.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

 • De procedure moet toegankelijk zijn voor alle personen met een handicap.
 • De eerste registratie en het aanpassen van de nummerplaat bij gebruik van een andere wagen moeten behalve digitaal ook per telefoon en aan het gemeenteloket kunnen gebeuren.
 • De doelgroep moet grondig worden ingelicht over de nieuwe procedure.
 • Het parkeerrecht is gelinkt aan de parkeerkaart, niet aan de nummerplaat. Dat moet zo blijven.
 • Het gebruik van de parkeerkaart voor personen met een handicap moet strikt beperkt blijven tot het vervoer van de persoon met een handicap.
 • Er zijn nog een aantal onduidelijkheden die moeten opgehelderd worden, zoals de parkeervoorwaarden voor mantelzorgers.