Ga naar de inhoud

Opdracht

De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) bestaat sinds 1967. De samenstelling en werking ervan worden momenteel geregeld door het koninklijk besluit van 9 juli 1981. Dit besluit omschrijft de opdracht van de Raad als volgt: adviezen geven of voorstellen doen over problemen met betrekking tot personen met een handicap die tot de federale bevoegdheid behoren, onder meer met het oog op de rationalisatie en coördinatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen.

De NHRPH brengt regelmatig adviezen uit op het vlak van:

  • de integratietegemoetkoming en de inkomensvervangende tegemoetkoming
  • tewerkstelling
  • sociale zekerheid
  • toegankelijkheid van openbare gebouwen van de federale overheid
  • mobiliteit
  • ...

Adviezen

Voor de adviestaak van de NHRPH worden er geregeld personen met een handicap en experts uit het middenveld geraadpleegd over wetgeving die personen met een handicap aanbelangt. De NHRPH brengt adviezen uit hetzij "op verzoek" van ministers of staatssecretarissen, hetzij "op eigen initiatief". Wanneer het over de wet van 27 februari 1987 inzake de tegemoetkomingen voor personen met een handicap gaat, is de minister die de tegemoetkomingen voor personen met een handicap onder zijn of haar bevoegdheid heeft, verplicht het advies van de NHRPH in te winnen.

De rol van de NHRPH als "advieskamer" is ook gedeeltelijk verankerd in de geest van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.

De adviezen van de NHRPH zijn openbaar, maar niet noodzakelijk bindend. De politiek kan er afstand van nemen zonder enige rechtvaardiging. Bovendien komt de adviesaanvraag vaak erg laat voor het denk- en besluitvormingsproces.

Bekijk de adviezen

Andere taken

Het werk van de NHRPH beperkt zich niet tot het uitbrengen van adviezen.

Instellingen die bij hun dienstverlening ook aan personen met een handicap denken, vragen de NHRPH geregeld om deel uit te maken van een van hun werkgroepen.

De NHRPH publiceert ook persberichten, memoranda en positienota's. Elk jaar brengt de NHRPH een activiteitenverslag uit.

De NHRPH zorgt voor een gestructureerde samenwerking met andere adviesraden voor personen met een handicap, het Belgian Disability Forum en UNIA.

 .